ᐅᓗᕆᐊᓇᓗᐊᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᒥᐊᓗᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ

ᐅᓗᕆᐊᓇᓗᐊᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᐊᖅᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᓂᐊᕋᕕᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓗᑎᓪᓗ ᖃᓄᑎᒋ ᐃᒥᐊᓗᒍᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕈᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓄᑦ.  

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎ 1

ᐅᑯᐊ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖏᓐᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᕐᓘᑎᖃᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᒥᐊᓗ ᐊᑯᓂᐊᓗᑦ.

  • ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᒥᐊᓗᒋᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐱᔭᐅᒐᔪᒃᑐᓄᑦ ᐅᖓᑖᓄᕆᐊᖃᖏᑦᑐᖅ ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓕᒫᖅ ᖁᓕᑦ (10) ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐃᒥᕆᐊᖃᖏᑦᑐᖅ.
  • ᐊᖑᑏᑦ ᐃᒥᐊᓗᒋᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐱᔭᐅᒐᔪᒃᑐᓄᑦ ᐅᖓᑖᓄᕆᐊᖃᖏᑦᑐᖅ ᐅᓪᓗᕐᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓕᒫᖅ 15 ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐃᒥᕆᐊᖃᖏᑦᑐᖅ.

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎ 2

ᐅᑯᐊ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖏᓐᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᕐᓘᑎᖃᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᒥᐊᓗ ᐊᑯᓂᐊᓗᑦ.

  • ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᒥᐊᓗᒋᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᐱᖓᓱᑦ (3) ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᒋᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᐊᕈᓂ.
  • ᐊᖑᑏᑦ ᐃᒥᐊᓗᒋᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᑎᓴᒪᑦ (4) ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᒋᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᐊᕈᓂ.

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎ

ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᓐᓂᐹᖑᕗᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᖏᒃᑯᕕᑦ ᐃᒪᐃᒃᑯᕕᑦ:

  • 19 ᑐᖔᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓖᑦ
  • ᓯᖓᐃᔪᑦ ᓯᖓᐃᓕᕋᓱᒃᑐᓪᓘᓐᓃᑦ
  • ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᒻᒥᑦ ᐊᖁᓐᓂᐊᕈᕕᑦ (ᓄᓇᓯᐅᑦ, ᐅᓯᖃᖅᑕᐅᑦ, ᖃᒧᑕᐅᔮᒃ, ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ)
  • ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᒻᒥᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ
  • ᐃᓅᓕᓂᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᕈᕕᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᒧᑦ