ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑑᑦ ᐃᔅᓯᖏᑦ

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑑᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᔅᓯᖃᐅᕐᒪᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ. ᐃᓗᖏᓐᓂ ᐃᓚᐅᖅᑐᕈᑎᖃᐅᕐᒪᑦ ᓴᙱᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓲᓂᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ. ᐃᔅᓯᖓᓂ ᐲᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᔭᒌᙱᑦᑑᓕᓲᖅ ᓲᕐᓗ ᑎᓯᔪᒥᒃ, ᐅᖅᓲᔭᕐᒥᒃ, ᓇᑉᐸᖅᑕᐅᔮᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕿᑦᑐᖅ ᐅᖅᓲᔭᐅᓪᓗᓂ ᓵᑐᒥᒃ ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ.

ᐃᔅᓯᖓᓂᖔᖅᑐᑦ ᓴᙱᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ 80-99%. ᑕᒪᓐᓇ ᖁᕝᕙᓯᒃᑑᔪᖅ ᓴᙱᓂᖓ ᓴᓂᐊᓂᖔᖅ ᐸᓂᖅᑎᓯᒪᔪᐃᑦ ᑕᑯᓪᓗᒋᑦ. ᐸᓂᖅᑎᓯᒪᔪᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᓪᓕ ᐃᒻᒪᖄ 10-25% ᓴᙱᓂᖃᖅᑎᒋᓪᓗᑎᒃ.

ᒥᓗᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓯᒡᒐᓕᐊᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᓱᐴᖅᑑᑎᒨᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒥᓗᒃᑕᐅᓲᑦ ᕿᓚᒥᑯᓗᒃ ᐃᕐᖐᓐᓇᑲᓴᑦᑎᐊᖅ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᓲᖑᔪᑦ. ᖁᓕᑦ ᑎᑦᑕᑯᓗᐃᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐃᑲᕐᕋᐅᑉ ᓇᑉᐸᖓᓄᑦ ᑎᑭᑦᑐᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓗᐃᑦᑐᒥᒃ ᓱᕐᕋᖕᓂᕆᔭᐃᑦ ᐃᒃᐱᒋᓕᕆᐊᒃᓴᖅ.

ᒥᓗᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᐱᔭᐅᓐᓂᕌᖓᒥᒃ ᐃᓛᓐᓂ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓄᑦ ᓱᕐᕋᒃᓯᒪᓐᓇᕆᔭᐅᓲᑦ. ᐃᓚᖏᑦᑕᐅᖅ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᔅᓲᔭᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᓲᕐᓗ ᓱᕐᕋᒃᓯᒪᓚᐅᕐᓗᓂ ᓄᖑᑉᐸᑦ ᑕᖃᖓᖅᑰᔨᓐᓇᖅᖢᓂ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 24−ᓄᑦ.

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᐃᔅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓪᓗᓂ ᕿᓚᒥᓪᓚᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐃᕐᖐᓐᓇᐸᓗᑦᑎᐊᖅ. ᓴᙱᓗᐊᖅᑑᓐᓂᖅᐸᑦ ᐊᖏᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᒋᐊᙱᒃᑲᓗᐊᕐᓗᓂ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐱᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐅᖓᑕᐅᔾᔨᓐᓇᕐᒥᔪᖅ (ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᓗᐊᕐᓗᓂ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓇᖅᐹ?).

ᐃᔅᓯᖏᑦ ᐃᕕᒃᓱᒐᕐᓂᖔᖅᑐᐃᑦ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑕ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᓐ ᑎᒥᐅᑉ ᐅᐃᕆᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐸᐅᒃ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᓱᕐᕋᒃᓯᒪᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓗᓂ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᔾᔪᑕᐅᕈᓘᔭᕈᓐᓇᕆᕗᖅ.

ᖃᐅᑕᒫᒐᓚᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑑᒪᐃᓐᓇᐅᔭᓗᐊᕐᓗᓂ ᓴᙱᔪᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᑖᓐᓇ ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᖅ ᐃᓱᒪᐃᕈᑎᒐᓚᒃᑐᑎᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᑐᑮᕈᑎᓯᒪᒐᓚᒃᑑᔭᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐲᓐᓇᐅᔭᓗᐊᕐᓗᓂ ᓴᙱᓗᐊᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᑕᒫᑦ. ᐲᓐᓇᐅᔭᓗᐊᖅᑐᐃᑦ ᖃᕋᓴᖏᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᑎᒃ ᑖᓐᓇ ᐃᓄᒃ ᖃᕋᓴᖓ ᐅᐃᒻᒪᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᓲᕐᓗ ᑭᓱᐃᑦ ᓱᓕᕙᑦ ᑭᓱᐃᓪᓗ ᓱᓕᙱᒻᒪᖔᑕ ᓇᓗᓕᕈᓐᓇᕐᒪᑦ, ᑕᐅᑐᒐᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᑐᓵᕙᓕᕐᓗᑎᒃ ᑭᓱᒥᒃ ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᒥᐅᒐᓗᐊᖅ.

ᓱᕋᖕᓇᖅᑑᑉ ᐃᔅᓯᖓᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᐃᑦ ᐱᖃᑦᑕᙱᓪᓗᒋᑦ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᐅᔫᒐᓗᐊᖅ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐱᔭᕆᐅᕋᓱᐊᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᖃᑯᑎᒃᑯᓚᐅᓱᖓᖅ ᐱᕙᒡᓗᒋᑦ. ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᕐᓕ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑑᑉ ᐃᔅᓯᖓ ᓴᙱᔾᔪᑎᐊ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᐅᒑᖓᑕ ᐱᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᓄᖕᒧᑦ.

ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᓕᕈᕕᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᐃᔅᓯᖓᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ:

  • ᓂᐅᕕᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑲᐅᑎᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᐸᒡᓗᒋᑦ. ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑕᒻᒪᙱᓪᓗᑎᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ. ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᓴᙱᑎᒋᖕᒪᖔᖅ ᑖᓐᓇ ᐱᓕᒑᔭᐃᑦ.
  • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᑏᕼᓰ−ᖃᓗᐊᙱᓐᓂᖅᓴᐃᑦ ᐊᑐᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓰᐲᑏ−ᖁᖅᑐᓂᖅᓴᓂᖔᖅ ᐱᕙᒡᓗᑎᑦ (ᑭᓲᖕᒪᑕ ᐋᖓᔾᔭᖕᓇᖅᑐᖁᑖ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖓᔾᔭᖕᓇᖅᑑᑉ ᐃᓚᖓ?).
  • ᐊᑕᐅᓯᐊᕐᓗᑎᑦ ᒪᕐᕈᐃᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᓪᓘᓃᑦ ᒥᓗᒃᓯᕙᒡᓗᑎᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᖅᑕᐃᑦ 100 ᒥᓕᒍᐊᒻ−ᖑᒃᐸᑦ (10%) ᓴᙱᓂᕆᔭᖓ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑑᑉ. ᐃᓗᐃᑦᑐᒥᒃ ᐃᒃᐱᖕᓂᕐᒪᖔᕐᓂᒃ ᐅᑕᖅᑭᓚᐅᑲᒡᓗᑎᑦ ᐱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᓚᐅᙱᓐᓂᕐᓂ.
  • ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᐃᓕᑦᑎᐊᕐᓗᒍᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥ ᐱᔭᐅᔾᔮᙱᒻᒪᓐ. ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᔪᖅ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᑎᒍᐊᕆᔭᐅᔪᓪᓗ (ᕿᒻᒦᑦ ᐳᓯᑳᑦ) ᑕᒧᐊᖦᖤᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑕᑯᖦᖤᕐᓂᐊᕐᒪᑕᓘᓃᑦ.

ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒧᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓗᓂ, ᐱᙱᑦᑎᐊᒻᒪᕆᖕᓂᒃ ᐃᔅᓯᖓᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᐅᔪᖅ. ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕈᕕᑦ, ᐊᑏ ᐅᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᐸᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ. ᑐᓴᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᐃᕕᒃᓱᒐᐃᑦ ᐃᔅᓯᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ.
7 Things You Need to Know about Cannabis Extracts