ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓪᓗ

RackCards_Illustrations_EffectsOnBody copy_op_1.png

ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᓲᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᖅᐸᖕᓂᖕᒧᑦ ᐅᑯᐊᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ: #

ᑕᐃᒪᓕ ᐊᑑᑎᖃᕈᓐᓇᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ−ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕐᓂᖓ ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥᒃ ᐲᓐᓇᐅᔭᓗᐊᕐᓗᓂᑦᑕᐅᖅ ᐱᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕐᒥᖕᒪᓐ ᑎᒥᒧᑦ ᖃᕋᓴᕐᒧᓪᓗ. ᐊᑖᓂ ᒪᑯᐊ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ.

 • ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒧᐊᕐᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐃᓱᒪᔮᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᑖᕈᓐᓇᕐᓂᖅ. ᐃᓚᖃᕈᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐅᐃᒪᔮᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᒫᓱᖕᓂᕐᒥᒃ. ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᕆᕗᖅᑕᐅᖅ ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᒥᒃ ᑕᐅᑐᒐᖃᓕᕐᓂᖅ, ᑐᓵᔭᒐᖃᓕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᒍᓱᖕᓂᖅ ᓱᓕᙱᑦᑐᓂᒃ (ᖃᕋᓴᖓᑕ ᐱᑕᖃᕋᓱᒋᔭᖏᑦ).

FB_2018Posts_Batch01_Nobackground_Post11 copy_op_0.png

 • ᑎᒥᐅᑉ ᐅᐃᕆᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᖢᓂᐅᒃ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐊᑐᕈᓐᓃᓯᒋᐊᕐᓗᓂ ᑎᒥᐅᑉ ᐅᐃᕆᔾᔪᑎᒋᓐᓂᕈᓂᐅᒃ ᐱᔪᒪᓕᕐᓂᖓ ᑎᒥᖓᑕ ᐱᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑲᑦᑐᐃᒍᓂ ᓄᖅᑲᕈᓂᓘᓃᑦ.
 • ᐃᖅᑲᐃᔪᓐᓇᐃᓪᓕᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᐃᓱᒪᑦᑎᐊᕈᓐᓇᙱᓐᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓪᓚᒡᕕᐅᓗᓂ ᓈᓚᒍᓐᓇᙱᓐᓂᖅ.

           FB_2018Posts_Batch01_Nobackground_Post08 copy_op_2.png       

 • ᐊᓂᖅᓵᑦᑎᐊᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓗᓂ ᓱᐴᖅᑐᒐᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ.
  • ᖁᐃᖅᓱᕐᓂᒃᑯᑦ
  • ᐃᔾᔭᙳᓕᕐᓗᑎᑦ
  • ᐊᓂᕐᓂᑭᓪᓗᓂ
  • ᓴᒡᕕᐊᒍᑦ ᓱᑲᖓᓗᓂ
  • ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᖅᐸᖕᓂᖓ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓗᓂ
 • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᑦ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᐹᓪᓕᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᒫᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓂᑦ:
  • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᓐᓂᐅᔭᕐᓗᓂ ᒪᒃᑯᒃᑎᓪᓗᒍ
  • ᐊᑐᕋᔪᒃᑐᖅ (ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᑕᒫᑲᓴᑦᑎᐊᖅ)
  • ᐊᖏᔪᒥᒃ

ᐅᑭᐅᑭᓗᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑐᕕᓂᐅᓐᓂᖅᐸᑕ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓇᖅᑐᖅ #

ᑖᒃᑯᐊ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖃᑦᑕᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ ᓇᐃᒪᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑑᑉ−ᐳᔪᐊᓂᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ:

 • ᖃᕋᓴᐅᑉ ᐃᓚᖏᑦ ᓱᓕ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕐᒪᑕ 25−ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑖᕋᓱᖕᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᒃ. ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑑᑉ ᐃᓚᖓ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᖅ ᐊᓯᔾᔩᓲᖑᖕᒪᑦ ᖃᕋᓴᐅᑉ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ. ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᕈᓐᓇᐃᓪᓕᕙᒃᐳᑦ ᓵᙵᒡᒐᖅᖢᓂ ᑭᓱᓕᕆᓇᓱᒃᑕᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐃᒃᐱᒋᕙᓪᓕᐊᔭᒥᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᐃᔾᓕᐅᖅᑲᕙᒃᖢᑎᒃ. ᐅᑭᐅᑭᓗᐊᕐᓗᓂ ᓱᓕ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᖃᑦᑕᓕᖅᑲᒻᒥᙱᑦᑐᕕᓂᖅ ᖃᕋᓴᖓ ᓱᓕ ᐱᕈᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᕕᓂᐅᔪᑦ ᓱᓐᓂᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔾᔮᔪᓐᓃᖅᑐᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᓯᔾᔨᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓗᑎᒃ.
 • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᖃᑦᑕᖅᑐᕕᓂᖅ ᐅᑭᐅᑭᓗᐊᕐᓗᓂ ᖃᕋᓴᖓᒍᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑎᖃᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᖀᖅᓱᖃᑦᑕᓕᕈᓐᓇᕐᒥᔪᖅ. ᐲᓐᓇᐅᔭᓗᐊᖅᑐᐃᑦ ᖃᕋᓴᖏᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᑎᒃ ᑖᓐᓇ ᐃᓄᒃ ᖃᕋᓴᖓ ᐅᐃᒻᒪᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᓲᕐᓗ ᑭᓱᐃᑦ ᓱᓕᕙᑦ ᑭᓱᐃᓪᓗ ᓱᓕᙱᒻᒪᖔᑕ ᓇᓗᓕᕈᓐᓇᕐᒪᑦ, ᑕᐅᑐᒐᖃᓕᕐᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᑐᓵᕙᓕᕐᓗᑎᒃ ᑭᓱᒥᒃ ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᒥᐅᒐᓗᐊᖅ. ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᑎᖃᕈᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐃᓱᒪᔮᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᓕᕐᓗᓂ ᓲᕐᓗ ᓂᑲᓪᓗᖓᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᓄᒫᓱᖕᓂᕐᒥᓄᑦ ᑲᑕᒃᓯᒪᔪᓐᓇᕆᓪᓗᓂ.
 • ᓱᒃᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᐊᕋᓗᐊᕐᓗᓂ ᐊᔪᕈᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ.

ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᓗᑎᒡᓗ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕈᑎᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᖃᑦᑕᕐᓂᐊᓕᕐᓂᕈᑎᒃ. ᖃᓄᖅ ᐊᑐᓕᖁᔨᓯᒪᖕᒪᖔᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᒫᓂ ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᔪᑦ: The Blunt Truth: Useful tips about safer ways to use cannabis

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᖕᓂᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᓄᑕᕋᓛᒃᓴᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑕᕋᕐᒥᓂᒃ ᐊᒫᒪᒃᑎᑦᑎᔪᓄᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᕐᑐᑦ #

RackCards_Illustrations_Pregnancy.png

ᓄᑕᕋᓛᒃᓴᖃᕐᓗᓂ ᐊᒫᒪᒃᑎᑦᑎᓗᓂᓘᓃᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᙱᓪᓗᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓛᖑᔪᖅ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖃᕈᓐᓇᕐᒪᑕ.

 • ᓄᑕᕋᓛᒃᓴᖃᕐᓗᓂ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᕙᒡᓗᓂ ᓄᑕᕋᐅᑉ ᐃᓕᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓄᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕐᒪᑦ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᒡᒐᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᒍᓱᓯᒋᐊᙳᐊᕐᓗ ᐅᐸᓗᒡᓗᓂ ᖃᓄᐃᓐᓇᓱᓯᑲᐅᑎᒋᕙᒡᓗᓂ.
 • ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᖕᒥᔪᖅ ᓄᑕᕋᐃᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒧᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᑕᕋᓛᒃᓴᕆᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓐᓇᕈᖅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒎᖅ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓄᒃ ᐊᑐᒃᑲᐅᓂᖅᓴᐅᓲᑦ.
 • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᓄᑕᕋᓛᒃᓴᖃᕐᓗᓂ ᑕᐃᒪ ᐃᓅᒍᓂ ᐅᕿᓐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᐊᕋᓗᐊᕐᓗᓂ.
 • ᑏᕼᓰ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᐅᔪᖅ ᐃᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᖅ ᑕᐃᒪ ᓱᕐᕋᒍᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐱᔪᒧᑦ. ᑏᕼᓰ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᓗᐊᓃᒻᒥᔪᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒦᑐᑦ ᓄᑕᕋᓛᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᒪᒋᑦ ᐊᒫᒪᒡᓗᓂ ᐊᓈᓇᒥᓂᒃ ᐃᒻᒧᐊᓃᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐊᑦᑕᓇᙱᓛᖑᕗᖅ ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᒥᑦ ᐊᑐᖏᒃᑯᕕᑦ ᐊᒫᒪᑦᑎᑦᑎᒍᕕᑦ ᓄᑕᕋᓛᕐᒥᒃ.

ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᒫᒪᒃᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ ᐊᒫᒪᒃᑎᑦᑎᓲᒥᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᕙᒡᓗᓂ, ᑭᖑᕙᓗᐊᙱᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ. ᐊᔾᔨᒌᖏᓚᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔨᖃᕆᓪᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᒃ. ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ, ᑐᓴᖅᑕᐅᔾᔮᙱᑦᑐᓂᑦ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑕᕐᓄᑦ ᐅᖃᕈᓘᔭᔾᔮᙱᑦᑐᒧᑦ ᐅᖃᕐᓗᑎᑦ, ᖃᑕᙳᑎᖕᓄᑦ, ᐃᓄᑐᖃᕐᒧᑦ ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓂᕋᕐᓗᑎᑦ. ᐊᑏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᙱᓪᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐅᖄᓚᐅᑖᓄᑦ ᐅᖃᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ 1-800-264-3333.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᖕᓂᖏᑕ ᓄᑕᕋᓛᒃᓴᖃᕐᓗᓂ ᑐᓴᐅᒪᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᓗᐊᕐᓗᓂ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓇᖅᐹ? #

 • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓗᐊᖅᑐᕕᓂᐅᓗᓂ ᖃᓂᒻᒪᖕᓇᖅᑐᖅ. ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᓗᐊᖅᑐᕕᓂᐅᓗᓂ ᒥᕆᐊᖅᓴᕐᓇᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᙳᓐᓇᖅᖢᓂ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᐃᔭᐅᓲᖅ "ᒥᕆᐊᖅᓴᐃᓐᓇᔭᑐᖅ" ᐱᓗᐊᖅᐸᒃᑑᓗᓂ. ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᐃᑦ ᑕᕝᕘᓈᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓯᔪᑦ ᐆᓇᖅᑐᐊᓗᖕᒥᒡᒎᖅ ᐅᕕᓂᖕᓂᐊᕐᓗᓂ (ᓴᐅᕗᕐᓗᓂ) ᐃᖢᕐᕆᓕᖅᐹᓪᓕᕐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ.
 • ᑐᖁᔪᖃᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑦᑑᒐᓗᐊᖅ ᐱᓗᐊᖅᑐᕕᓂᕐᒥᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ. ᐱᑕᖃᕆᕗᖅᑕᐅᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖑᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᓂᒃ. ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᔅᐸᐃᔅ ᐊᒻᒪ ᑮ2. ᐃᓚᐅᖅᑐᕈᑎᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᖕᒪᑕ ᖃᑯᑎᒃᑯᓚᐅᓱᖓᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓴᓇᐅᒐᕐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᑐᐊᓘᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓘᓃᑦ ᑐᖁᔪᖃᖅᓯᒪᓪᓗᓂ.
 • ᐊᖏᔪᒥᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᓗᐊᖅᐸᒃᑐᐃᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᒋᔭᒥᓂᒃ ᓴᙱᓈᖅᓯᕙᒃᑭᕗᑦ ᓲᕐᓗ ᐅᐃᒻᒪᒃᓴᕋᐃᖦᖢᑎᒃ, ᑐᐊᕕᓗᐊᓕᖅᖢᑎᒃ, ᐱᔾᔪᑎᖃᙱᖦᖢᑎᒃ ᐸᓴᒍᓴᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᖃᕈᓐᓃᓚᐅᑲᒃᐸᒃᖢᑎᒃ. ᑐᑭᖃᕈᓐᓃᖅᓯᒪᓚᐅᑲᒃᑐᐃᑦ ᓯᓚᖅᔪᐊᒥ ᓱᓕᔪᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑖᓱᒪ ᐃᓅᑉ ᖃᕋᓴᖓᓃᑐᑦ ᓇᓕᐊᒃ ᐱᓚᑦᑖᖑᖕᒪᖔᑕ ᓇᓗᓕᓲᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓕ ᑐᓵᔭᒐᖃᓕᕐᓗᑎᒃ, ᑕᑯᔭᒐᖃᓕᖅᖢᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᑲᑕᓕᕐᖢᑎᒃ ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᓂᒃ.

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᑕᕝᕚᑭᓗ #

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᑭᖑᕝᕕᐅᑎᑦᑎᐊᕙᐅᙱᑦᑐᑦ ᑕᕝᕚᑭᒧᑦ. ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑑᑉ ᐳᔪᐊ ᐊᒥᓱᑎᑐᑦ ᐃᓚᐅᖅᑐᕈᑎᖃᐅᖅᑐᑦ ᑕᕝᕚᑭᐅᑉ ᐳᔪᐊᓂᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓚᐅᖅᑐᕈᑏᑦ ᐱᐅᙱᑦᑐᐊᓘᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕙᖕᓄᑦ ᐱᐅᔪᓐᓃᕈᑎᒍᑎᒃ ᐊᓂᖅᓵᑦᑎᐊᕐᓇᕋᔭᙱᖦᖢᓂ. ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᓕᕐᒥᔪᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ (ᑳᓐᓱᒥᒃ).

ᐃᓚᖏᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᓲᖑᔪᑦ ᓂᐅᖅᔪᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᓂᖅᓵᙱᖦᓲᔭᕐᓂᖅᓴᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᑎᐹᖕᒥᒃ ᓱᐴᖅᑐᕈᓯᖏᑕ ᐊᔾᔨᒋᙱᑕᖓᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐳᕙᖏᓐᓃᑎᔅᓲᔭᖅᐸᒃᖢᒍ. ᑐᑭᖃᖅᑐᕐᓕ ᑕᐃᒪ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓚᒋᐊᕈᑏᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᐱᔭᐅᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᑕᐃᒫᑦᑎᐊᖅ ᑎᐹᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐳᔪᕐᓗᖕᒧᑦ ᐳᕙᖏᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᖅᐸᙱᒃᑲᓗᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐃᓄᒃ ᓂᕈᑭᑦᑐᒦᖃᑕᐅᓗᓂ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᓂᐅᖅᓯᒍᑎᒃ, ᐃᒻᒪᖄᓕ ᒥᑭᑦᑐᒥᒃ ᐃᒃᐱᖕᓂᕐᓂᐊᖅᑐᐃᑦ. ᓱᓕᔪᕐᓕ, ᐃᓄᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᕙᙱᑦᑐᖅ ᐃᑎᕈᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒍᓂ ᑕᐃᒪ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᓇᔭᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᓂᖅᓵᑐᐃᓐᓇᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓴᓂᐊᓂ ᐱᔫᑉ.

ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᑎᒥ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᕙᖕᒪᖔᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒧᑦ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᖁᓐᓂᖅ #

FB_2018Posts_Batch01_Nobackground_Post09 copy_op.png

ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᖁᑦᑕᕆᐊᒃᓴᖅ. ᓱᒃᑲᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᕐᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᓲᖑᔪᖅ ᓲᕐᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᖅᐸᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᖃᓄᐃᓕᓇᔭᕈᕕᑦ ᓱᒃᑲᐃᓐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᑎᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᕐᒥᒃ ᓵᖓᔭᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓲᖑᖕᒥᔪᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊᒐᓚᐃᑦ ᑕᒪᔾᔭ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᒥᒃ ᐊᖁᑦᑐᓄᑦ. ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᖁᑦᑐᐃᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒧᐊᖅᓯᓲᑦ ᐅᓯᔭᒥᖕᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᖁᑎᐅᔪᓂᒃ ᐊᖅᑯᑎᒦᖃᑕᐅᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐱᓱᒃᑐᓂᒃ.

ᓱᕐᕋᒃᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᖁᓪᓗᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᒥᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓ ᖁᕝᕙᕆᐊᓲᖑᔪᖅ ᒪᕐᕈᐃᓪᓗᐊᕐᓗᒍ ᐱᖓᓱᐃᓪᓗᐊᕐᓗᒍᓘᓃᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᔪᓐᓇᕐᓂᖅ. ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᑕᕝᕙᓂᑦᑎᐊᑯᓘᓕᓲᖅ ᐃᓄᒃ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᐃᒥᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᖅᓯᒪᒍᓂ ᐊᖁᑐᐊᕈᓂ.

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᔪᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᖅ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓘᓃᑦ ᑐᖁᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᓐᓂᕈᓂ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᖕᓂᖏᑕ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓂᒡᓗ ᐊᖁᓐᓂᐅᑉ ᒥᕐᓵᓄᑦ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᖃᓄᕐᓕ ᐊᑐᖅᐸᒃᑲᓗᐊᕐᓗᖓ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒧᐊᙱᑦᑐᓐᓇᕋᒪ? #

ᐊᑐᖅᐸᙱᑦᑎᐊᒻᒪᕆᖕᓂᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓛᖑᕗᖅ. ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕈᕕᓪᓕ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓ ᒥᒃᖠᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᖔᕐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᖏᓐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐱᖔᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᓲᕐᓗ ᐊᑖᓃᑦᑐᐃᑦ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ.

 • ᒥᑭᑦᑐᒥᒃ ᐆᒃᑐᖅᑳᓚᐅᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᓴᙱᓂᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑳᕐᓗᒍ ᐊᑐᓚᐅᙱᓐᓂᕐᓂ. ᐅᑕᖅᑭᓚᐅᑲᒡᓗᑎᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᐃᑦ ᖃᓄᐃᒻᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᖅᑳᓚᐅᕐᓗᑎᑦ ᐱᒃᑲᓐᓂᓚᐅᙱᓐᓂᕐᓂ.
 • ᐊᑐᖅᑕᐃᓕᒪᕙᒡᓗᑎᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓴᙱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᑏᕼᓰ−ᖃᖅᑐᒥᒃ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖅᓴᐅᖕᒪᑕ. ᐱᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᑏᕼᓰᒥᑦ ᐃᓚᓯᒪᓂᖓ ᓴᙲᓂᖅᓴᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓰᐲᑏᒥᑦ ᐃᓚᓯᒪᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ. ᒪᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᑏᕼᓰ ᐊᒻᒪ ᓰᐲᑏ ᒥᒃᓵᓄᑦ.
 • ᓴᓇᐅᒐᐅᔪᓂᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᑦᑕᐃᓕᒪᕙᒡᓗᑎᑦ. ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᔅᐸᐃᔅ ᐊᒻᒪ ᑮ2. ᓴᓇᓯᒪᖕᒪᑕ ᐃᓚᐅᖅᑐᕈᑎᖏᓪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑑᓪᓗᑎᒃ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᐃᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑲᐅᔪᓐᓃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᐊᔪᕈᑎᖃᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᑐᖁᔾᔪᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖕᒥᔪᑦ.
 • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᓯᒪᓗᑎᑦ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᒥᒃ ᐊᖁᑦᑕᐃᓕᒋᑦ. ᒫᑯᐊ ᓲᕐᓗ ᓄᓇᓯᐅᑏᑦ, ᐅᓯᔾᔪᑏᑦ, ᑎᓴᒪᓖᑦ, ᓯᑭᑑᑦ/ᖃᒧᑕᐅᔭᐃᑦ, ᐅᒥᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓂᒃ.

RackCards_Illustrations_Wait6Hours copy_op.png

 • ᐊᑐᖃᑦᑕᓕᙱᔅᓲᔭᕐᓗᑎᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᓐᓇᕐᓂᓕᒫᖓᓂ ᐅᑭᐅᑭᓗᐊᕐᓂᕐᓂ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐱᕙᙱᓪᓗᑎᑦ, ᐅᑭᐅᖃᓕᓚᐅᙱᓐᓂᕐᓂ 16−ᓂᒃ. ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᖅᓵᓕᙱᒃᑯᕕᑦ ᐅᑭᐅᑦᑑᓂᕐᓂᒃ, ᐊᑦᑕᖕᓇᙱᓐᓂᕐᓴᐅᓇᔭᖅᐳᑦ ᑎᒥᖕᓄᑦ.
 • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖅᐸᙱᓪᓗᑎᑦ. ᒥᓗᒃᓯᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐳᔪᖓᓂᒃ ᐊᓂᕐᓂᕆᔭᕐᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᓯᔪᓐᓇᖅᐳᖅ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓯᒪᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ.
 • ᖃᐅᑕᒫᑦᑎᐊᖅ ᐲᓐᓇᐅᔭᙱᓪᓗᑎᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᖃᐅᑕᒫᑲᓴᑦᑎᐊᖅ. ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᖃᑦᑕᖕᓂᐊᕈᕕᑦ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖕᒥᑦ ᑐᖔᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᕗᑦ.

RackCards_Illustrations_NotMoreOnceWeek copy_op.png

 • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑕᐃᓕᒪᕙᒡᓗᑎᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᕝᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐃᓚᖕᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᑐᖃᖅᐸᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓱᙱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖃᖅᐸᓪᓘᓃᑦ. ᐱᑦᑕᐃᓕᒪᖃᑦᑕᓪᓗᐊᕐᒥᔪᑎᑦ ᐃᓚᖕᓂᒃ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᓪᓘᓃᑦ ᐅᐃᕆᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑐᖃᖅᐸᑦ.
 • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖏᓪᓗᑎᑦ ᓄᑕᕋᓛᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᐊᒫᒪᒃᑎᑦᑎᒍᕕᓪᓗᓃᑦ. ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐱᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᓕᒫᖓᓂᓗ ᖃᓄᐃᔾᔪᑎᖃᓕᕈᓐᓇᖅᖢᓂ ᓄᑕᕋᓛᖅ.

RackCards_Illustrations_Pregnancy_0.png

 • ᑕᐃᒪᓕ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕈᕕᑦ, ᓂᐅᖅᓯᕐᔪᐊᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐊᓂᖅᓵᙱᔅᓲᔭᓗᐊᕌᓗᙱᓪᓗᑎᑦ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒍᕕᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᐳᕙᖕᓄᐊᖅᑐᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ.
 • ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑎᐹᒃᑐᖅᐸᙱᓪᓗᑎᑦ. ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑕᐃᒫᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓂᕐᓂᕆᔭᕐᓄᑦ ᐊᑲᐅᔪᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓗᓂ.

RackCards_Illustrations_NotMixWithAlcoholMedication copy_op.png

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒡᓘᓃᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᓪᓗᐊᙱᑦᑐᑎᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᖃᓯᐅᑎᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᒧᑦ ᖃᐃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓂᒃ/ᐄᔭᒐᕐᓂᒃ. ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑕᑯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ, ᐃᓐᓇᕐᓄᓪᓗ, ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ ᐊᑖᓃᑐᖅ.

ᐃᓐᓇᐃᑦ: 10 Ways to Reduce Risks to Your Health When Using Cannabis
ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ: The Blunt Truth: Useful tips about safer ways to use cannabis