ᑐᓴᐅᒪᔭᒃᓴᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑑᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ

ᑭᓲᖕᒪᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ? #

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᓯᐊᖑᖕᒪᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓲᖅ, ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖅᐸᒃᑐᖅ ᐃᓅᑉ ᑎᒥᖓᓂᒃ ᐃᓱᒪᖓᓂᒡᓗ. ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᐅᔪᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ.

ᐸᓂᖅᑐᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᓴᓇᓯᒪᕗᑦ ᐱᕈᖅᑑᑉ ᓄᕗᖏᓐᓂᑦ ᐅᖃᐅᔭᖏᓐᓂᒡᓗ ᓱᕐᕋᖕᓇᑑᑉ ᐱᕈᖅᓯᐊᖓᓂᑦ. ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑕᐃᔭᐅᓲᖅ ᓱᐴᖅᑐᕐᓗᒐᕐᒥᑦ, ᓱᕐᕋᐅᑦ, ᐃᕕᒃ, ᕿᖅᓱᖅᑕᖅ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᕿᖅᓱᖅᑕᑉ ᐃᔅᓯᖓ.

ᐸᓂᖅᑎᓯᒪᔪᖅ ᑎᓯᓪᓗᓂ ᐃᔅᓯᖓᓂᙶᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᓯᐊᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᔅᓯᖓ ᓂᐱᑦᑖᕐᓇᖅᑑᓪᓗᓂ ᐸᓂᖅᑎᑕᐅᓲᖅ ᓇᕿᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᑕᐅᕙᒃᖢᓂ ᒥᑭᑦᑑᑎᓄᑦ.

ᐅᖅᓱᖅ ᐃᔅᓯᖓᓂᖔᖅᑐᖅ ᓴᙱᔫᓂᖅᓴᐅᔪᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂ. ᓴᙱᔪᓕᐊᖑᓇᓱᒧᑦ ᐃᔅᓯᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᓴᙱᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᖃᕐᓂᖅᓴᖅ ᐃᕕᐅᑉ ᐃᓚᖓ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᔅᓯᖓᑕ ᐅᖅᓱᖏᓐᓂᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᔭᐅᓲᑦ ᓵᑐ ᐊᒻᒪ ᐅᐊᒃᔅ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓱᕐᕋᖕᓇᕐᓂᖅᓴᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᐃᑦ.

ᑭᓲᖕᒪᑕ ᐋᖓᔾᔭᖕᓇᖅᑐᖁᑖ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖓᔾᔭᖕᓇᖅᑑᑉ ᐃᓚᖓ? #

 • ᐋᖓᔾᔭᖕᓇᖅᑐᖅ (ᑏᕼᓰᒥᒃ ᑕᐃᔭᖅ) ᐃᔅᓯᖓᑕ ᐃᓚᒋᔭᖓ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒦᑐᖅ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᕌᖓᒥ ᓱᕐᕋᒍᑕᐅᓕᓲᖅ. ᐊᒃᑐᐃᓂᕆᔭᖏᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᒥᓴᕐᓇᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᖢᓂ.
 • ᓰᐲᑏᒥᒃ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᐃᔅᓯᖓᑕ ᐃᓚᒋᕙᐅᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒦᑐᖅ. ᓰᐲᑏᓕ, ᑖᓱᑐᓇᖅ ᑏᕼᓰᑎᑑᙱᑦᑐᖅ, ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐋᖓᔾᔭᖕᓇᖅᑐᖃᙱᑦᑐᖅ. ᓰᐲᑏ ᓄᖅᑲᐃᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᓴᙱᓂᕐᒥᒃ ᓴᙱᓗᐊᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᖢᓂ ᑏᕼᓰᖓᓃᑦᑐᒥᒃ. ᓰᐲᑏᖃᓗᐊᕌᖓᑕ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᒃᐸᑦ ᑏᕼᓰᖓᓂ ᑕᐃᒫᒃ ᓴᐃᓕᑎᑦᑎᕚᓪᓕᓲᖑᔪᖅ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᒫᓐᓇᑯᑦ ᕿᓂᖅᓴᖅᑑᒐᓗᐊᑦ ᓰᐲᑏᒥᒃ ᑐᑭᓯᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᖃᓄᓪᓚᕆᒃ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᑎᒥᐅᑉ ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓄᑦ.

ᖃᓄᕐᓕ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᖕᒪᑕ? #

ᐃᓄᐃᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᑦ ᐊᑐᓲᑦ ᖃᓄᕈᓘᔮᓗᒃ.

 • ᒥᓗᒃᖢᒍ ᓯᒡᒐᓕᐊᑎᑐᑦ
  • ᐃᒧᔭᒐᑦ (ᐸᓂᕐᑎᓯᒪᔪᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐃᒧᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᒧᔭᒃᓴᒧᑦ)
  • ᓱᐴᖅᑑᑏᑦ
  • ᐃᒧᔭᒐᑦ (ᐃᓚᐃᓐᓇᖓᓂᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᓯᒡᒑᒧᑦ ᐃᒧᓯᒪᔪᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᑐᖅᒥᑦ)
 • ᓂᐅᖅᑲᖅᖢᒍ ᓂᕆᓪᓗᒍᓘᓃᑦ (ᓂᕆᔭᒃᓴᐅᓂᕋᖅᑕᐅᖕᒥᔪᑦ)
  • ᐅᖅᓱᖅ
  • ᐅᖁᒻᒥᐊᒐᕐᒥᒃ.
  • ᐆᓯᒪᓪᓗᑎᒃ
 • ᐳᔫᖅᑎᑦᑎᓂᖅ
  • ᐳᔪᖅᑐᕈᑎᒧᑦ ᓯᖃᓕᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓚᐅᖅᖢᒍ ᐊᐅᒪᓕᑕᐅᖕᒪᑦ ᓱᓪᓗᑯᓗᖃᖅᖢᓂ ᓯᒡᒐᓕᐊᑎᑐᑦ ᐳᔪᖓᓂᒃ ᓂᐅᖅᓯᕙᒃᖢᓂ.
 • ᑯᓯᖃᑦᑕᖕᓂᖅ
  • ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐅᖅᓲᔭᐅᑎᓪᓗᒍᓕ, ᐆᓇᖅᑐᒧᑦ ᐃᓕᔭᐅᓪᓗᓂ ᐳᔪᖓ ᓂᐅᖅᑕᐅᓲᖅ.
 • ᐅᕕᓂᒃᓯᐅᑏᑦ ᓲᕐᓗ ᐸᓂᓗᐊᔾᔭᐃᒃᑯᑎᑦ, ᐊᓪᓚᕈᔾᔭᒐᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐅᖅᓲᔭᐃᑦ (ᐅᕕᓂᖕᒧᑦ ᐊᓪᓚᖅᑕᐅᓲᑦ) ᐅᕕᓂᒃᑯᑎᒍᑦ ᐃᔅᓴᒃᑳᖓᑦ ᑎᒥᐅᑉ ᐃᓗᐊᓄᑦ ᓱᕐᕋᒍᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᖅᐸᖕᒪᖔᑕ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᖃᓄᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᒻᒪᑕ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᑦ, ᑭᐱᙳᐃᔭᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᐃᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᑦ? #

ᐃᓅᓕᓴᐅᑎ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᑦ
ᓘᒃᑖᖑᔪᐃᑦ ᐊᖏᖅᓯᔪᓐᓇᓲᖑᔪᑦ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᑐᓂᒃ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓅᓕᓴᐅᑏᑦ ᓱᓐᓂᐅᑎᔪᓐᓇᙱᒃᑳᖓᑕ ᐊᑑᑎᖃᕆᔭᐅᙱᒃᑯᑎᒡᓘᓃᑦ ᐃᖢᕐᕆᓕᖅᐹᓪᓕᕈᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕈᑕᐅᔪᓄᑦ. ᓲᕐᓗᖃᐃ, ᐊᖏᖅᓯᓇᔭᖅᑐᐃᑦ ᒥᕆᐊᙳᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᒪᒥᓴᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᒧᑦ ᓄᖑᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᒥᕆᐊᙳᖃᑦᑕᖅᐸᑕ ᒥᕆᐊᙳᔾᔭᐃᒃᑯᑎᒋᔭᐅᓲᖑᖕᒥᔪᖅ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕈᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᓴᐱᖃᖅᑐᓄᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᑳᓗᐊᖃᑦᑕᕈᓐᓃᖅᑐᓄᑦ ᓂᕆᔪᒪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕈᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓇᐅᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᙱᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ. ᐊᖏᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᔪᑦ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᓘᒃᑖᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᒧᓪᓘᓃᑦ. ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᑐᑭᓯᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᓂ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒋᑦᑎᐊᕐᒪᒋᑦ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᐅᙱᑦᑑᒐᓗᐊᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ, ᑕᐃᒪᓕ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᐱᑕᖃᕐᓂᖅᓴᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᐃᓪᓗ ᒥᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ.
ᑭᐱᙳᐃᔭᐅᑎᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᑐᑦ
ᐱᒋᐊᖅᖢᒍ ᐅᑐᐱᕆ 2018−ᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᐃᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐱᕋᔭᖕᓂᐅᔪᓐᓃᖅᖢᓂ ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᒐᓗᐊᕈᓂ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑎᑭᓴᐃᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓕᓗᕆᔨᒃᑯᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖁᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᓲᑦ ᑭᐱᙳᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᑎᒥᖏᑦᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒥᓄᑦ ᐃᖢᐊᖅᓴᐅᑎᒋᓪᓗᒍ. ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᒧᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒧᐊᕐᓂᐊᙱᓐᓇᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕈᑎᒋᔭᐃᑦ ᐱᐅᓛᖑᒐᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐃᖢᐊᖅᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒧᑦ.
ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᐃᕕᒃᓱᐃᑦ
ᑕᒪᓐᓇ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᙱᓐᓂᖓᓄᑦ. ᐱᕈᖅᓯᐊᖑᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᓲᖑᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓵᙱᓴᖅᖢᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕋᑎᒃ. ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓚᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᓲᕐᓗ ᑭᓱᒥᒃ ᐃᓚᐅᖅᑐᕈᑎᖃᓗᐊᕐᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐅᖁᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᖃᐅᔨᔪᓐᓇᕋᔭᙱᓐᓇᕕᑦ ᑭᓱᓂᒃ ᐃᓚᓯᒪᖕᒪᖔᖅ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᖃᓄᖅ ᓴᓇᔭᐅᓐᓂᕐᒪᖔᖅ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᓐ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᐳᖅ ᑎᒥᖕᓄᑦ. ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓃᖅᐹᓪᓕᕋᔭᖅᑐᖅ ᑎᒥᖕᓄᑦ ᓂᐅᕕᖔᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ.