ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ

Picture1_2.png

ᐱᒋᐊᕈᑎᖓ

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐱᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᒥᖕᒪᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᖢᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ.

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᖃᑦᑕᙱᒻᒥᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᓱᕐᕋᒐᓱᒡᓗᓂ. ᖃᓄᖅ ᑎᒥᒧᑦ ᖃᕋᓴᕐᒧᓪᓘᓃᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖓ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᐃᑦ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑐᑎᒍᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᓲᖑᖕᒪᑕ.

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᖕᒪᑕ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᖅᑲᖅᑑᑎᒃᓴᒃᑰᖏᑦᑐᖅ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᐊᑐᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᐊᖃᖅᑐᐃᓐᓇᐅᒐᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᑕ ᑎᒥᑦᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᙱᓐᓂᖓᓂᒃ.

ᐃᓄᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᒃᑰᖅᐸᖕᒪᑕ ᖃᓄᐃᔾᔪᑎᖃᐅᖅᖢᑎᒡᓗ ᑭᓱᓄᑦ ᐊᑐᓂ. ᐊᑐᓂ ᑭᓱᐃᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᑭᓱᐃᓪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓅᑉ ᐃᒃᐱᒋᔭᖏᑎᒍᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᐸᙱᒻᒪᑕ. ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᖃᕐᒪᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑭᓱᐃᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᒪᖔᑕ ᑭᓱᐃᓪᓗ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᕐᓂᒃ.

ᑕᑯᓂᐊᖅᑕᑎᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥ

ᐊᒡᒍᖅᑐᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᓴᒪᐅᓕᖅᑲᖓᓪᓗᓂ:

  • ᑐᓴᐅᒪᔭᒃᓴᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑑᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ
  • ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐅᓲᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᖔᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᒻᒪᓐ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕙᖕᒪᖔᑕ
  • ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓪᓗ
  • ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖅ

ᑖᓐᓇ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᑐᓴᐅᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕐᓂᒃ. ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᖅᑳᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑭᓱᓂᒃ ᐃᓗᓕᖃᕐᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐱᔭᐅᕙᖕᒪᖔᑕ. ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᐊᕆᓪᓗᓂ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᑎᒥᖕᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᕙᖕᒪᖔᖅ. ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᑕᒪᕐᒥᒃ.

ᓂᕆᐅᒃᐳᒍᑦ ᐃᓕᑦᑎᕚᓪᓕᕈᑎᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᓂᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑑᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖃᑦᑎᐊᓕᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐊᑲᐅᓛᒥᒃ ᑎᒥᖕᓄᑦ.