ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᑦ, ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᑎᒥᒧᑦ ᐅᐃᕆᔾᔪᑏᑦ

ᑎᒥᐅᑉ ᐅᐃᕆᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑖ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ. ᑕᐃᔭᐅᓲᖑᔪᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓕᐅᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᐸᖕᓂᕐᒥᓄᑦ? #

ᑎᒥᐅᑉ ᐅᐃᕆᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑖ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ. ᑕᐃᔭᐅᓲᖑᔪᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓕᐅᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᐸᖕᓂᕐᒥᓄᑦ. ᑕᐃᔭᐅᕙᖕᒥᔪᖅᑕᐅᖅ ᐊᑐᕐᓂᕐᓗᒍᓯᓕᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᓲᑦ ᐅᑯᐊ:

  • ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᓕᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒥᒃ ᐳᐃᒍᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᖏᕐᕋᒥᓘᓃᑦ
  • ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᕙᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᖁᔭᓈᖃᑦᑕᓕᕐᓂᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᖔᖅ ᐊᑐᕈᒪᒧᑦ
  • ᐱᖃᑦᑕᐃᓐᓇᐅᔭᓕᕐᓂᖅ ᖃᐅᑕᒫᑦ, ᐊᖏᒡᓕᕙᓪᓕᐊᓪᓗᓂ ᐱᖃᑦᑕᖅᑕᖓ
  • ᐱᓗᐊᖅᑕᐃᓕᔪᓐᓇᐃᓕᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐱᙱᑦᑕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᔪᓕᕈᑎᖃᕐᓂᖅ
  • ᐊᖏᓂᖅᓴᒥᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᓕᕐᓂᖅ ᑕᐃᔅᓱᒥᖓ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᒐᓱᒧᑦ (ᒥᑭᒃᓴᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖅ)
  • ᐊᑐᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕐᓂᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᖃᑦᑕᓕᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ
  • ᐋᓐᓂᐊᓕᑳᓪᓚᖕᓂᖅ ᑕᕝᕙᙵᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᕈᓐᓃᕈᓂ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ (ᑎᒥᖓᑕ ᐱᔪᒪᔮ)

ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑑᒪᔪᓐᓃᖅᑐᖅ ᑎᒥᖓᑕ ᑭᖑᓂᖃᕆᒃᐸᒍ ᑕᐃᒪ ᐃᓄᒃ ᓂᙵᒃᓴᕋᐃᑦᑑᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᒫᓱᓕᕐᓗᓂ. ᐅᐃᒪᔭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ, ᕿᑲᕈᓐᓇᙱᓪᓗᑎᒡᓘᓃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᓯᓂᒍᓐᓇᐃᓪᓕᐅᖅᑲᑲᑕᒡᓗᑎᒃ. ᐱᑲᑕᐃᓐᓇᕈᓐᓃᖅᑐᖅᑕᐅᖅ ᑭᓱᒥᒃ ᓂᕆᔪᒪᔭᖃᓕᕋᔭᕐᒥᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᑳᙱᑦᑎᐊᓕᕐᓗᓂ ᓂᕆᔪᒪᓂᖃᙱᓪᓗᓂ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᐊᓯᖕᓂᒡᓘᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖃᖅᐸᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖅᐸᖕᓂᕆᔭᓯ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᓇᓕᖅᑳᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐃᑲᔫᑎᑕᖃᕐᒪᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ, ᑐᓴᖅᑕᐅᔾᔮᙱᑦᑐᓂᑦ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑕᕐᓄᑦ ᐅᖃᕈᓘᔭᔾᔮᙱᑦᑐᒧᑦ ᐅᖃᕐᓗᑎᑦ, ᖃᑕᙳᑎᖕᓄᑦ, ᐃᓄᑐᖃᕐᒧᑦ ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓂᕋᕐᓗᑎᑦ. ᐊᑏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᙱᓪᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐅᖄᓚᐅᑖᓄᑦ ᐅᖃᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ 1-800-264-3333.

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᖕᓂᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᐅᒃ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᐊᑐᕐᓂᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᕿᓄᐃᓵᕈᑎᒋᓪᓗᒍ #

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᑲᐅᙱᑦᑐᐊᓗᖕᓂᒡᓘᓃᑦ ᐊᖅᑯᓵᖅᓯᒪᒍᑎᒃ, ᑎᒥᒧᑦ ᐃᓱᒪᒧᓪᓘᓃᑦ ᐋᓐᓂᕈᑎᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᖅᑐᒃᑰᕈᑎᒡᓗ ᕿᓄᐃᓵᕈᓐᓇᙱᒃᑯᑎᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑐᓲᖑᔪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓘᓃᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᓲᖑᔪᑦ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᒋᔭᖓᑦ ᓴᙱᓗᐊᕌᖓᑦ. ᖃᐅᔨᒍᕕᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᑎᑦ, ᐃᓄᑑᙱᓚᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒃᓴᖃᖅᖢᓂᓗ.

ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒧᑦ ᐊᓯᐊᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᔅᓯᓐᓂ.

ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑕᕐᓄᑦ ᐅᖃᕈᓘᔭᔾᔮᙱᑦᑐᒧᑦ ᐅᖃᕐᓗᑎᑦ, ᖃᑕᙳᑎᖕᓄᑦ, ᐃᓄᑐᖃᕐᒧᑦ ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓂᕋᕐᓗᑎᑦ. ᐊᑏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᙱᓪᓗᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᔪᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐅᖄᓚᐅᑖᓄᑦ ᐅᖃᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ 1-800-264-3333.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖅ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᓗᓂ