Uyarangnaqtut nauhimayut, ihumakkut inuuhiq, ipiralaingnirlu

Ipiralaingnaqtuq hapkuninga uyarangnaqtunik nauhimayunik? #

Ipiralaingnaqtuq hapkuninga uyarangnaqtunik nauhimayunik. Una taiyauyuq ayuqhautiqangniq uyarangnaqtunik nauhimayunik atungnikkut. Ilihimayauyuglu uyarangnaqtunik nauhimayunik atungnikkut ihuangidjut. Ilangit naunaiyautait ukua:

  • havangitugit aghuungnaqtut havaami, iliharvingni aihimavingnilu
  • taimaaqhugit aalat aghuungnaqtut hulidjutit aturiangni uyarangnaqtunik nauhimayunik
  • atuqpalaaliqhugit uyarangnaqtut nauhimayut, atuinaliqhugit
  • ayuqhaliqhuni ikikliyuumiyaamik munaridjutillu uyarangnaqtunik nauhimayunik atungnirit
  • ingataqpalaaqhugu uyarangnaqtut nauhimayut aangayaarutaanun adjikutaanun (pivikhaitpiaqtuq)
  • aulahimaaqtumik atuqhugit uyarangnaqtut nauhimayut ayuqhautigigaluaqhugu
  • aannialiqhuni taimaaraangami (hulihuiqpalaaqhuni)

Kinali atuliqtuq hulihuiqpalaaqtuq mihigimaniaqtuq iqihuliluni ingumaklunilu. Qilamiunginaliqhutik, nutqaumayungnaiqhutik, hinigiamingnik ayuqhaliqhutik. Mihingnautait ilauyut piumainarniq niriyumayungnaiqhutik.

Ilvit kinaluuniin ilihimayat ihariahuktuq ikayuqtighamik uyarangnaqtunik nauhimayunik atungnikkut, piqaqtuq piyakhanik ikayuqtughaniklu piinarialingnik. Akiittuq, hiamitirnaittumik ihumamitigut aanniaqtailinirmut ikayuutikhaq piinarialik tamainni munaqhitkunnit.

Uqainariaqaqtutillu ukpiriyarnut ilannarnut, ilangnut, Inirnikhanut apirilugit ikayuqtauyumayutit. Atiit uqarumangitkungni ikayuqtaugumaguvit, hivayarlugu Nunavut Kamatsiaqtut Ikayuutikhaq akiitukkut uumani 1-800-264-3333.

Iliturittiarutikhat uyarangnaqtunik nauhimayunik unalu ihumakkut inuuhirmun, naqilugu hamna.

Atuqtauyuq uyarangnaqtunik nauhimayunik ayungnautiqarnirmun #

Inuit atuqpakhimayut nakunngittunik inuuhirmingni hulihimayamingnik, inuuhirmingni qurlurnaryuaqtunik ayuqhaqhimayut, uvaluuniit inuit ayuqhautiqaliqhutik ihumalungnirmik pakhimayut atuqtut ujarangnaqtunik uvaluuniit aallanik aallaniklu aanngayarnaqtunik ilanngautiginahuaqhugu nakungitunik ihumaluutimingnik mihingnautimingnikluuniit. Ilituriguvin imaitutit, avaliingitutit ikayuqtighaqaqtuq.

Uqarviqainnarialiuyutit ihumaliqinikkut munaqhimut imaaluuniit aallamik ayuiqhattiaqhimayumin nunangni munahitkunni.

Uqainariaqaqtutillu ukpiriyarnut ilannarnut, ilangnut, Inirnikhanut apirilugit ikayuqtauyumayutit. Atiit uqarumangitkungni ikayuqtaugumaguvit, hivayarlugu Nunavut Kamatsiaqtut Ikayuutikhaq akiitukkut uumani 1-800-264-3333.

Ikayugiaqaqtun Ikayuktiuyutlu talvuuna Ihumarlukhimayunik Aaniarutiqaqtunik