Qallaliqiyut

2 hananik avatquhimayut qallaliqidjutiqaqtun qallakhuqtunik. Qallakhungniq naunailuarnaqtun ukiukmi upin’ngakhaligaangamilu. Qallaliqinatin aulaniqaqtuq taima atauhirmik malrungnikluuniit ublunik. Qallakhungniq aulaniqaqtun taima havainirmik atauhirmik malrungnikluuniit.

Naunaitkutit piqaqtunik qallaliqigaangamik 

 • Kakkiliqtaalaqivakhutik
 • Iyiingit aupayaalaqivakhutiklu
 • Taryuinalikhutik
 • Iggiaqliuqhutik
 • Panirtumik qalakhuinalikhutik
 • Niaqurliunginaliqhutik
 • Timingni hayuqaliqivakhutik

Qallaliqinaitumik

 • Uaqlugit algaktit ingmiuliqlugit imarmiklu - inungmiuguvin taima qallaliqinagiaqarniqaqtumi..
 • Nirittiarlutin hiniinaqnahuaqlutinlu.
 • Kahaknahuaqtailugit qangit, iyiikit, qingatlu algarnin.
 • Pulatlugu qangit qingatlu aingnin kakiiyautingnin qallaktuguvit taryuruvitluuniit.
 • Higaarluaruivyaklutit higaaruiyarlutitluuniit. Aihiinanahuarlutin higaaqtunik puyungit, taimailiugiaqaguvit

Havautikharnik qallaliquvit

 • Uunnaguikhiglutit.
 • Imiqataqlutin imaqaqtunik - imarnik (uunnaumayunik niglaumayunikluuniit), tiitukhimaaqlutin, imigarnik, suutuutiniklu.
 • Iqagiaqaqtunik kakiiyautingnik aturlutin.
 • Uaqlugit iggiat tariurnittuqaqtumik imarmik iggiaqliluliguvit.
 • Atipkaumanahuarhimalugu iglut. Puyuqtunik atipkaumanirnik igluarni uakhaaqhimanahuaqlutinlu kuhiktaqhimayumik uarutmik.
 • Pigiaqaguvit, pilutin havautikharnik qallakhurnikkut ikayuutikharnik qallarnin. Malikhautilugit atuqtauyakhatin titiraqhimayut. Havautit ayungnautigiaqaqtun ilangit, avatquvalaagungni havautikhat.
 • Aspirinik tunitailutin ukiuqangitunik 20nik. Piqaqtun Reye syndromemik, aanniarut ayungnautiqaqtuq tinguknun qaritangnunlu.

Aspirinik tunitailutin ukiuqangitunik 20nik. Piqaqtun Reye syndromemik, aanniarut ayungnautiqaqtuq tinguknun qaritangnunlu.