Taqap tigliutaa qulvaktihimaliqhuni (Tigliqtiqtuq Qilamiuqpallaaqtuq)

Taqap tigliutaa qulvaktihimaliqhuni taiyauvaktuq imaa Tigliqtiqtuq Qilamiuqpallaaqtuq. Taima tigliutaa qulvaktihimaliqpalaagumi, aunga taqainun hanigaani akhukhuni (aulaviit aulatitiyut aunganik) akhuraaluk aihiruqtitiyaaqtuq taqait. Una aihuruqtirninga ayungnairutigivakhimayuq urhuvalungnik umiktitivaktuq taqainik. Taqait umikkangamik, aungit aulalimaitun timingni ilulimiitunik. Aihiruqtitivaktuq ilulimiitunik taimaitunik taktunik, qaritangnik umatingnunlu.

Ubluumaani, taqap tigliutaa qulvaktikhimania qungmukpaktuq anmunlu. Namainaqtuq taqap tigliutaa qulvaktihimania ningaumaguvit, aliataguvit, iqaiyaliqiguvitluuniit.

Ilangit inuit tigliqtiqtuq qilamiuqpallaanginagumi mungidjutigivaktait tigliqtiqtuq qilamiuqpaarnikkut munagivaktaat alruyaqtuqtunik aihimaviani.

Naunaitkutit taimailigaiguvit taqap tigliutaa qulvaktihimaliqhuni

Takap tigliutaa qulvaktihimania naunairutiqaluangitun.

Qungmukpalaagumi tigliutit, niaqurliunaqtun, tapiiqpaliangnaqtuq, migianguinalikhutik migianginainaliqhutiklu. Una amigaqhuutiqaqtukhaq munarhiliqidjutikharnik. Taimaitunik naunairutiqagumik taqap tigliutaa qulvaktihimaniaqagumik, munarhiliatukhauyutin hivayaqlugitluuniit amigaqhuutiqaliqiyunik napaita.

Atuqtakharnik inuuhirinikkut atuqtakharnik piyungnaigianganik ihuaqhairyumigianganiklu taqap tigliutaa qulvaktihimanianikkut

  • Munagilugu uqumaitilaat
  • Tagiungnik aturnahuaqtailutin tagiulgitlu niqit niritailugit. Nirivaglutin niqainanik nakuyutlu niuvikhimayunik niqikhanik. Aturlugu tamna Nunavunmi Niqitigut Maliktakhanginik ikayuttigilugu niriyami nakuyumik .
  • Hulilukaak paklutin ubluq tammaat
  • Higaaqpalaaqhimaitumik higaaguigumikluuniit. Ikayuqtikharnik, uqarvigilugu munaqhi, takulugu[nuquits.ca], hivajagluginluuniin Nunavut Quitline uvani 1-866-368-7848.
  • Maliklugu Imiqpallaarnaittumik Maliganganik taannganik
  • Pulaaqataqlugit munarhitkut ukiuk tamaat ihivriuqtauyaangat qauyihaiyaangatlu ihivriudjutikharnik atuqtakharnik talvuuna munarhitkuni Piqaqtun atuqtakharnik havautikhalgit.

Ikayuqhirvikhat:

Takap Tigliutaa Qulvaktihimania (Niriuminaqtunik Tuniyauyukhat)