Taqainnut Umiktinnaqtut Uqhut

Taqainnut Umiktinnaqtut Uqhut taimaituq uqhuq timingni aulahimaanginaqtun akhurnaqtunlu niqivalungnik aihiruqtitiyaangat. Nalvaaqtauvakhimayurlu ilanganik niqinin. Amigaitpalaangugumi uqhut umalungnaqtuq.

Malrungnik allatqiinik piqaqtun taqainnut umiktinnaqtut uqhut. Imaituni:

  • Ikiniqaqtunik Qiqhaumanilgit Lipoprotienmik (LDL) aihiruqtitigiaqaqtun timingnun piqaqpalaagumik.

  • Anginirmik Qiqhaumanilgit Lipoprotienmik (HDL) aihirutitimaituq timingni.

Amigaitun inuit anginirmik qiqhaumanilgit uqhurnik naunaitkutiqangitun.

Piqaqpalaagumi LDLnik Taqainnut Umiktinnaqtut Uqhut timingmi tainiqaqtuq anginirmi Taqainnut Umiktinnaqtut Uqhut. Taima umiktiniaqtuq taqaitnik (aulaviit auknik). Taqait umikkangamik, aungit aulalimaitun timingni ilulimiitunik. Anginirmik Taqainnut Umiktinnaqtut Uqhut ayungnautitiniaqtun tukiiknikkut, taqtuliurnikkut umaliurniaqtun, mihingnautilualimairniaqtun.

Atuqtakharnik inuuhirinikkut atuqtakharnik piyungnaigianganik ihuaqhairyumigianganiklu taqainnut umiktinnaqtut uqhut:

  • Nirivaglutitlu nakuuyunik niqigiktunik. Una ilauniqaqtun iqallungnik, nauhimayunik nunamin, ahiarnik, kumauyarnik, anginiqaqtuniklu fibre grainsnik, muqpauyangniklu.
  • Niqivaluit uqhulgit nigiyauyukhat atautivalaangitumik. Inuit sukakluktun aunganik, qulvaqhimayumik aungit, taqtukliutigun hakuikhimayumik umaliuqtunikluunit qayagiyukhat taima uqhuqaqtunik nigiyakhainik.
  • Munagilugu uqumaitilaat
  • Hulilukaak paklutin ubluq tammaat
  • Ikiliyuumiqlugu higaarniq higaguilutinluuniin. Ikayukhanik, uqaqvigilugu munaqhi, takulugu[nuquits.ca], hivayagluginluuniin Nunavut Quitline uvani 1-866-368-7848.Following the Low-Risk Drinking Guidelines for alcohol
  • Pulaaqataqlugit munarhitkut ukiuk tamaat ihivriuqtauyaangat qauyihaiyaangatlu ihivriudjutikharnik atuqtakharnik talvuuna munarhitkuni Piqaqtun atuqtakharnik havautikhalgit.

  • Maliklugu Imiqpallaarnaittumik Maliganganik taannganik

Ikayuqhirvikhat:

Angivalaaqtukharnik Taqainnut Umiktinnaqtut Uqhut (Niriuminaqtunik Taiguutikhaq Titiraq)