Nakimaniqaqtunik uumayuniklu kiitiqhimayut

Nakimaniqaqtunik hiamitiqtaaqtuq aanniarut taima qaritangnun ayungnautitigiaqaqtuq. Tamna nakimadjut aanniarut aanniaryuaqtitiniaqtaatin. Havautituqtitauhimaitumik, ayungnautiqaryuangniaqtutin.

Nakimaniq hiamitiqtaaqtuq talvuuna nuvakkut aanniarutiqaligumik huraadjat, taimaitunik qinmingnik tiriranianikluuniit, kiigumitku qitukhiruvitluuniit, allupiqtaugumiluuniit kilaarniq, kiliitun ittunik.

Atuquyuq Qanuriliurutikhangit Ikikliyumigianganik Ayungnautigiyanganik Huraadjanik Kiitiqhimayunik

 • Qaniklinahuaqtaililugit ipiingaaqtunik qauyimangitangnikluuniit qinmingit 
 • Alianagitailugit qinmit allatlu huradjat
 • Ulapqipkaitittailugit nutaqqat qinminik qauyimangitangnik huradjatluuniit
 • Qanuriliuqtailugit qinmit niriyut, hinktun, munagiyunikluuniit qinmiaryungnik
 • Nutqaumanahuarlutin qauyimangitkuvin qinmingnik huraatluuniit upautiligumik
 • Qimaktailuhi huradjangnin

Ilvit allanikluuniit inungnik ilihimayangnik kiitiqhimagumi, imailiuqtauyukhauyutin:

 • Hivayaqlugit upautilugitlu Munarhitkut qilaminuaq.
 • Uaklugu kiitirnin ingmiuliqlugu imarmiklu 15 minutesmik
 • Ilituqhailugit huradjaq nunalaani uumayuliqiyitkut palihimauyarnunlu

Nakimaktailiyaangat pamirhimayat, ihumaliurlutin:

 • Kapukhiqtitilugu pamirhimayat. Akiqangitun kapuutikhat pigiaqaqtun hamilaatkuni. Hivayaqlugu Hamilaatkut havakviat naunaiyaiyaangat kapuutikhaqaqtun nunalaaptingni.
 • Munagilugitlu pamirhimayat hilamiiliqan
 • Munagilugu pamirhimayat allanin huradjangnik

Pamirhimayat kiitigumi, hivayaqlugit nunalaani uumayuliqiyitkut palihimauyarluuniit malikhautikharnik. 

Qiniqlugit [ukuat hanaqidjutikhangit] naunaiyumirutikharnik nakimanikkut huradjaniklu kiihimanikkut.