Ihumakkut Tutqikhimaniq

Ihumarlukhimayunun inuuhirikharnik ilauqaqhimayuq talvuuna inum ihumamini atuqtainik, ihumagitigun, inuuhirinikkutlu atuqhuni-qanuritkaluaqhunik atuqtangitni inuuhirmini.

Ihumarlukhimayunun inuuhirikharnik ayungnautiqaqpakhimayuq qanuq inuk ihumaliuqtuq, atuliqtangitlu hadja qanuriliuqhimaaqtuniklu. Taimalu qanuq ayungnautinik inuk aulavakhimayuq ihumarlukhimayunikkut, aulahimaaqtun allanik inungnik ihumaliugianganik atugumayainik. Taima naunaituq inungnik ihumarlukhimayunik inuuhirikharnik ihumagiyauyut talvanga qanuriliuqhimaaqtunik ublumimun. Ihumalungniq ayungnautiqaliqan inuum pigiaqaqtunik atuqtakharnik ubluq tamaat inuuhiani, taima aulaniaqtuq talvuuna anginiqaqtunik ayungnautikhanun.

Amigaitun naunaitkutikhangit aulayut talvuuna ihumarlukhimayunik inuuhirikharnik ayungnautikharnun:

  • Nallunaqtunik Ilituqhainahuarnik, taima idjuhingit inuuhiani qaritauyangniklu idjuhingit inuum inuuhiani.
  • Inuhirmi atuqpakhimaaqpaktaingit, taimaitunik ayungnautiryuangit akuktauvakhimayainiklu inuuhirminiluuniit.
  • Ilagiyaingit ilitquhingit ihumarlukhimayun Inuuhirikharnik ayungnautait

Inuit ihumarlukhimanikharnik Inuuhirikharnik ayungnautit pigiaqaqtun ikayuutikharnik namakhigiaqaqhuniklu. Mamitikhaitumik, ihumarlukhimayut inuuhirikharnik ayungnautit ayungnautiginiaqtait inuum inuuhianga aulatitiluniklu ayungnautinik inuuhirmini.

Aadlainnakmun ikayuutikharniq, hivayaqlugit Kamatsiaqtut Ikayuqtiit:  1-867-979-3333 | akiliqariaqhaittuq: 1-800-265-3333