Nutaqqat Ihumarlukhimayunik Inuuhirinikkut

Ihumarlukhimayunik inuuhirinikkut ilagiyauyuq tamainun inulramiinun inungnun inuhianik. Taima iningninguqyumiligaangapta inulramiunguqhutalu, atuqtakharnik uuktuquyanginaqtugut allanin inungnin munagidjutikharniklu inuuhiptingni.  Amgiaitun hunavaluit ayungnautigiaqaqtavut ihumaptingnik inuuhirinikharnik taimaitutun:

  • Ayungnautit ayungnautigivakhimayaingitlu iliharvingmini
  • Inuglugihiktitiyunik iliharvingmi qaritauyakkutluuniit
  • Avikumik angutaunmik arnaumik qangutiyut ilagiyaingit ilanangit
  • Ayuqhautikhat igluamni aniqatigiyaingit, angayuqaangit, allatlu ilagiyaingitlu 

Taimaituttun ituq ingninun, nutaqqat ayungnautiqaqpaktun munagidjutikharnik idjuhingit uqaqhimaagiangatluuniit qanuq iliqtun inuuhiani. Nutaqqat ilani ayungnautiqaqtunik pilipaktun ilaulukaakhutiklu ihuangitumik allanun. Idjuhingit ihumamini aulaniqaqtun anginirmik (quviahulukaakyuaqtunik) talvunmun quviahuiqpiaqhutiklu (quviahugungnaiqtun). Nutaraq idjuhingit ihumamini aulayuitun tavungaraaluk taimaluunit aulayuituq akunganirmi anginirmi anmunlu kihiani hadjamimun, taima tautuminaqtun namaktun inuuhiani hulilukaaktunik, taima ihumaluutigigiaqangitun.  Ilani, ihumarlukhimayut inuuhiani ayungnautigiyain tautungnarhivaktun. Nutaqqat inulramiingitlu mihingnautiqaqpalaaqtun inuuhirmini talvuuna hunavalungnik aulahimaaqtun hanimingni itunik. Piqangitumik ihuaqtumik ikayuutikharnik, ayungnautiqarniaqtun, amigakhugumainaliqhutik, quviahuiqtunikluuniit.

Inulramiit ilauyut quviahuktumik piqatigiitunik ilagiyainik ilanagiyaingitlu piqaluaqtun hakugiktunik auladjutikharnik ayuittiarutikharnik. Angayuqaangit munaqtiuyutlu piqaqtukhat qakungugaikpan uqaqqatigiyakhait nutaqqangit talvuuna hunavalungnik aulahimaaqtun inuuhiarni hunauyutlu akhurutigiyaingit inuuhirmini. Aituihimaaqtun inulramiinun ikayuutikharnik piqaqtukhat aulayaangat ayungnautigiyaingit inuuhirmini.

Hivayarvigilugit nutaqqanut ikayurvikhaat talvunga 1-800-668-6868 hivayautikkulluunniit titiqqivigilugit ‘UQAQQATIGILUGIT’ uumunga 686868

Nutaqqat Ikayuutikharnik Hivayautaingit ayuittiagiikhimayut uqaudjiyut aulahimaaqlutik pigiaqaqtukhauyut hivayautikkut uvani 1-800-668-6868, uqaqvikkutlu talvuuna  Nutaqqat Ikayuutikharnik Hivayautaangit qaritauyaliqidjutitigun, uvaniluuniit tamna Always There App-mi.

Naqitlutin hamani Ayungnautiqaqtun Titirarvikhangit aulatitivakhimayut talvuuna Nutaqqat Ikayuutikhangit Hivayautaat hanalrutikhaq ayuiryumigianganik.

Youthspace.ca: Atuqlutik qaritauyakkut uqarvigikhaat, unaluuniit titiraqlugit tuhaqtauyukharnik uumunga 778-783-0177