Niqigiktunik Niriniq

Nigiyuminaqtut nigiyut niqinik ihagiagiyaptingnik angikliyuumigiaptingnik uvlau aaniangnaitumik inuuhiptingni. Nigittianginiq pidjutigiyaa nigiluanginik niqinik ihagiagiyaptingnik angikliyuumigiaptingni uvalu aaniangnaitumik.

Ubluq tamaat piumayaptingnik niqinik nigivaktugut. Hapkua nigiyumayaqqut alanguutiyut inuuhiptingnun uvalu qanuq mihingnautivut.

Inuit nigigaangamik aaniangnaitunik, aulagigutigiyaat, inuuhigikhiblutik, uvalu mikhiyuumiutigiblugit qayangnautit aaniagutinun, imatun:

  • Uumalingniq
  • Nukiingniq
  • Type 2 auklingniq) sukaklungniq
  • Cancermik
  • Takap tigliutaa qulvaktihimaliqhuni
  • Hauniqlungniq uvaluuniin haungit ahiguqtaaliqhutik

Naqitlugit atadjutait kangiqhittiagumaguvin mikhaagun: