Inuulihaat Nigittiagutikhait (inuulihaamin (hamunga siksinun tatqiqhiutinun)

Picture10_op.png

Inuulihamin hamunga siksinun tatqiqhiutinun, nutaganuat iviangingnin maamaktukhat uvalu vitamin Dmik kuhingniinik ubluq tamaat.. Nutaganuat maamangitpat iviangingnin, maamiuqtauyukhat milungnik ironqaqtunin.

Iviangingnit maamaktitiniq nakuutqiaq nutaganuanun.

 • Tunihiyut tamainik niqigiktumik nutaganuavit ihagiagiyainik
 • Ilauyut halumaqtigutauyut halumailgunik
 • Timimut nakuungiqtailidjutauyut
 • Ikayuutauyuq uqumaiqpalianianun
 • Ikayuutauyuq nutaganuap qagitaanik ihumatuqpalianianun
 • Hiuliqluangnaitut, puvaklingnaitut, aqiaguqliungnaitut, timimun nakuungingnaitut, uvalu qigutinun auluangnaitut.

Iviangingnin maamaktittiniq nakuutqiyaq maamangnun.

 • Piqpaguutauyuq nutaganuaminun
 • Ikaangikhaqautiyuq maniiliungnaitunilu
 • Munagidjutauyuq iviangingnun cancermun
 • Munagidjutaubluni utuup ilangani cancermun uvalu hauniqlungningmun
 • Ikayuutauyuq maamangnun kapavyagiangini hingaiyaqtilugit

Iviangingnin maamaktitiniq ingilgaanin atuqtauyuq Inuit pitquhiat uvalu atuinaqtauyuq, ilihagiaqaqtuli uvalu uuktuqhimaaqlutik. Ayuqhaliguvin maamaktitiyaangnik uvaluuniin apiqhuutikhaqaguvin, uqaqatigilugit munaqhitkut uvaluuniin ukua Kanatami Hingaiyunik Nirittiaqunikkut Pinahuagutit.

Ilaani, ivingingmit maamaktitiyaami ayungnaqtuq naamaktuq. Apiqhuutikhaqaguvin mikhaagun nutaganuagitnigidjutikhaanik, uqaqatigilugit munaqhitkuni munaqhit uvaluuniin niqiliyi.

Vitamin D

Vitamin D akhuungnaqtuq nutaganuanun nutaqanulu. Niginiq niqinik piqaqtunik vitamin Dmik tuniuqhaqhugit D dropsnik ikayuutigiyaat hakugiktumik, uvalu aaniangnaitumik hauniit. Ikayuutikhat nutaganuanun nutaqanunlu hakugiktumik hauniqagiangini kigutailu::

 • Nigipkaqlugit niqinik vitamin Dqaqtunik.
  • Niqainait niqit—iqalungnik, huvangnik, tingmianik, maningnik,muktangniklu
  • Niuvaavingnin niuviqtauyut niqit, miluit, manniit, havigalingni iqaluit, butallu
 • Tunilugit vitamin Dmik ubluq tamaat ihagiagiyaukpata.

Nutaganuat uvalu nutaqat piqaluangitut vitamin Dmik, hauniqlingniaqtut. Hauniqlungnik ulugianaqpiaqtuq aaniagut; haungit akikliblutik ubalu pigitiqhutiklu. Ikayuutikhat hauniqluktailidjutikhaq, hingaiyat uvalu maamaktitiyut angnat nigilutik niqinik piqaqtunik Vitamin Dmik uvlau Vitamin Dmik havautituqlutik ubluq tamaat. Vitamin D havautit ayungnaitumik ihiuangata aanialaqutigilimaitatit.