Nainin tualunun titqiqhiutilgit

Picture11_op.png

Nainik tatqiqhiutiqaliqtut kibluiplutik niqinik tamainin nigiyamingnik  [Takulugu Nunavunmi Niqinun Atugahat] ​​​​​.

Attatuingnik ukiuqaligaangamik nigiinagilaqiyut tamainik niqinik talimanin nigiyakhanin ilauyut iviangingnin mamakhimaaqlutik.

Hapkuning nigipkaguiqlugit niqinik:

  • Ironqaluangitunik milungnik
  • Tiimik kapingmikluuniin
  • Caup miluanik tikitinagu tualut tatqiqhiutit
  • Hiingnaqtunik niuqagahanik—kukuulanik, hiingnatunik juusinik juusiliugahanik
  • Hiingnaqtunik niqinik—honeymik, Jellomik, nungulaanik

Kangiqhitiagumaguvin mikhaagun nigipkaidjutikhaanun nutaganuap, uqaqatigilugit Nunallani Munaqhitkut.