Ihumarlukhimanikkut Inuuhirinikkut Ayungnautiqaqtunik

Inum ihumarlukhimanikkut inuuhirinikkut ayukhaqtitauvakhimayut amigaitunik anginiqaqhunilu ihumarlukhimayunik inuuhiani ayungnautiqaqtunik aaniarutingnik aulayut qanuritkaluaqhuni. Amgiaqtun inuit ilaqaqtuniklu ayungnautiqaqpakhimayut talvuuna ihumarlukhimayunik inuhiriqaqtunik ayungnautilgit aanirutiqaqtuniklu. Kanatami, atauhiuyuq tallimanik inungnik piqarniaqtuq ihumarlukhimayunik inuhirinirmi aaniarutmini inuuhiani. Ihumarlukhimanikkut inuuhirinikkut ayungnautitivakhimayut inungnun tamainun ukiulgit, kinaungmangaangit, pitquhiqaqtunik, ilihaidjutiqaqtuniklu, manikhainaqtunlu qanuritkaluaqhuni. Ihumarlukhimanikkut inuuhirinikkut ayungnautiqaqtuq tamainun Kanatami nunaqaqtunik inuuhiriyainik qanurlikiak talvuuna ilagiyainik, ilanagiyainik havaqatigiyaingitluuniit.

Ihumarlukhimanikkut inuuhirinikkut ayungnautiqaqtun ihumamini, idjuhirni, timiminilu. Taima ayungnarhivaktuq ihumaliugianganik ayungnaitumik, aulayaangat qanuq ihumayaangat aulayaangatlu ubluq tamaat ayungnautigiyainik aulayaangat.  Taimaitutun iqaiyaliqinikkut, ihumarlukhimanikkut aaniarnikkut aulagiaqaqtun amigaitunik aulayukharnik. Allatqiinguyut iqaiyaliqinikkut aaniarutmin taima inuit kangikhiluaqhimaitumik inuit inuuhimaaqtun ihumarlukhimayunik inuuhiriqaqtunik taima naunaitkutikhangit kangikhidjutikhangitlu tautungnaiqpakamik. Uvani ihumaliurnikkut, inuit ihumarlukhimayut inuuhirinirmi taima kannguhukpakhutik iinaqtun ihuinaaqtumik ilihimayut aulavakhimayutluuniit.

Inuit inuuhimaaqtun ihumarlukhimayunik inuuhirinikkut aulavakhimayutun iinaqtun ayungnautiqaqtunik - quvianaitumik naunaitkuhiqhimayut idjuhingitlu allanun naunairutilgit hivunikharnik inungnun allanun ihumarlukhimayut inuuhiriqaqtunik ayungnautilgit.

Ukuanguyut ilangit auladjutit ikikliyumirutikhangit ayungnautiqaqtun:

  • Kangiqhidjutikhat. Ayuiryumirlutin tapkuninga ihumarlukhimayunik inuuhiriqaqtunik - itqumadjutit, ihumaliuqhimangituniklu.
  • Kangikhimalugit idjuhingit. Takulugit inuit avaliqangitun inuuhiriqaqtun, ayungnautiluagingitait kihimi ihumagihuirlugit.
  • Uqarniahimayangnik qayagilugit uqaqhimaniaqtatin uqarnahuagaiguvit tapkuninga, tapkuningalu, inungnun ihumarlukhimayunik inuuhiriqaqtumik ayungnautiqaqtunik.
  • Ilihailugit allat. Ilitugipkailugit kangikhidjutikhangit ihuaqtumik pidjutikharnik inungnik tapkuninga ihumarlukhimanikkut Inuuhiriqaqtun ayungnautiqaqtunik.
  • Ihumagiluarlugit nakuudjutikhangit talvuuna. Taimaitutun inungnun tamainik, inuit ihumarlukhimayunik inuuhiriqaqtun ayungnautinik aituigiaqaqtunlu inungnun nunalaani. Inuuhiriqaqtunik ayungnautiqaqtun ilagiyaptigut uvaptingnun kinaungmangatigiyaqqut.
  • Ikayukhimaarlugit inuit. Pitqatigiinginarlugit pittiarlugitlu inuit kituliqaak. Namagilugit ikayuutikhangit aturniaqtaingit atuqhimaaqulugitlu pidjutikharnik namakhitqulugit.
  • Ilauqatigitlugit inuit tamaita. Inuit ihumarlukhimayut Inuuhiringnirmi ayungnautiqaqtunik pidjutiqaqtun atuqtakharnik inungnik atuqhimaaqtangit tamaita ilagiyaptingnik nunaptingni.