Nuliarnikkut Ingilrutikkullu Aanniaqtailiniq

NULIQINIKKUT HINGAIYAQHIMAYUNIKLU INUUHIRINIKKUT  https://www.irespectmyself.ca/

Talvani qaritauyaliqidjutani takuniatutin naunairutikhangit hapkuninga:

  • Qanuqtun aaniaqtailinnahuaqluhi ilingnik inuuqatinlu
  • Pittiarlugu timit inuuhiinlu, pittiarlugulu inuuqatin, ilannatin, ilaqaqqatiin
  • Piqpaguhuutiqattiarniq atuqtakhat
  • Qayangnairutingnikkut nulliqinikkut
  • Nulliqinikkut hiamitiqtaaqtunik aanniarutit
  • Qanuriliurutikhanik hingaiyainaugiblutit
  • Qanuq inuuhirittiariami hingaihimatilluni