Puvipkakhimayut Qiniqhiningit0

Puvipkakhimayut Qiniqhiningit hiamitiqtaaqtuq aanniarutauyuq aanniarutingnin. Ullugianarniaqtuq tapkuninga qiniqhiningni (hiutit tunnganirmi aglurutmilu). Taima atauhiuyuq inuk puvipkakhimayut qiniqhiningit puvipkalimaitun. Puvipkakhimayut Qiniqhiningit hiamitiqtaaqtun qingarnun igiarnunlu ayungnautiqarniaqtun..

Naunaitkutit piqaqtunik puvipkakhimayut qiniqhiningnik

Inuk kituliqaak naunairutiqarniaqtuq hivuliuyunik naunairutingnik 16nik 18nun ublurnik (malrungnik napaangalu havainirnik) aanniarutiqaliqtun. Taima 25nik ublunik naunaitkutit aanniarutiqaqtunik nuiniaqtun. Naunaitkutit piqaqtunik puvipkakhimayut qiniqhiningnik:

Ilangit inuit mihingnautiqayuitun. Aanniarutiqaqtuq inuk hiamitiqtaaqtun Puvipkakhimayut Qiiniqhiningnik atauhirmi malrungniklu ublunik aulatinani tallimanik naunaiyagiigumik mihingnautiqarniq aulaliqan. Taima hiamiqtiqtitivakhimayuq aanniarutikharnik saivanik ublunik talvuna 9nik ublut piyagiigumik naunaiyagiigumik mihingnautiqarniq aulaliqan.

Puvipkakhimayut Qiniqhiningnik Aanniarutiqarnaitumik

Ihuatqiyauyuq uvinikluungnaigianganik taima tamangnik ilaqaqtun ilauyut kapuukhiqtukhauyuq puvipkakhimayut qiniqhiningit kapuuktinik. Kanatami, tamna kapuutikhaq munagidjutikhaqaqtuq Kukuvalaanuit, Puvipkaqniuyut, Uvinikluutiniklu. Amigaitun inuit kapuuqhiqtaugiaqaqtunik nutarauplutik (tautuklugu nutaqqat kapuuktikhangit naunaitkutingit munarhitkuni). Akiqangituq tamainun Nunavunmiutauyunik talvani munarhitkuni.

Havautikharnik Puvipkakhimayut Qiniqhiniqaqtunik

Aanniarutiqaqtun inuit mamitaaqtun tapkuninga Puvipkakhimayut Qiniqhinirnik talvuuna munagidjutikhaqarlunik aihimaviani. Aanniarutiqaryuaqtunik tapkuninga, aanniarviliaqtukhauyut.