Naunaiyautikhat uyarangnaqtutigut nauhimayut

Hunauva uyarangnaqtuq nauhimayut? #

Uyarangnaqtut nauhimayut tapkua, humi upalungaiqhimayut atuqtaublutiklu qanuriniitigut, hulaqutigiyaat inuup timiminun ihumaanunlu. Piqaqtuq amigaitunik qanuritunik uyarangnaqtut nauhimayut amigaitullu upalungaiyautait.

Paniqhimayut ujarangnaqtut nautiat pihimayut nauttiat nautianginin atungauyaillu uyarangnaqtut nauhimayut.. Higaarluk ilaani tailikpaktaat higaaruk, higaarluktugaq, ivik, qiqhuqtaq, imaaluunniit qiqhuqtaup uqhua.

Qighuqtaq pihimayuq agyaanin uyarangnaqtumin nauhimayumin. Nipitqaqtuq tamna paniqhiqhimayuq qighuqtiqhimayuq mikyunik kikariktunik.

Qighuqtaup Ughua anginiqhaq hakugingnia imaatun uyarangnaqtuq nauhimayuq. Havktauhimayuq tamna anginiqharmik qanuriniinik hivuuranaqtunik paqitauhimayut hapkunani uyarangnatuni nauhimayuni. Ilangit uuktuutit qighuqtat ughuit imaa hiquptilaat ughurlunguqtauhimayut. Hapkua hunat angitqiamik inuuhirmun qayangnautiqaqtut.

Hunauvat THC unalu CBDlu? #

 • THC naitumik iluaniituq hivuuranaqtut nauhimayuni immingadjutigilaaqtatit. Hulaqutait tamangnik nakatqighiyuuminirmun hivurananirmunlu.
 • CBD aipaa hivuuranaqtuq uyarangnaqtuni nauhimayuni Imaatuungituq THCmun, CBD piqangituq ihumammun-pihimanirmun hulaqutinik. CBD nutqaqtilugu mikhiyuumiqluguluuniin hulaqutait haffuma THC. Una pidjutiginiaqtaa humi amigaitqiamik CBDmik uyarangnaqtumi nauhimayumi piqangniani THCmik. Ihivriuqtit huli naunaiyaihimaaqtut CBDkut piqariaghaanik inuuhirmun ikayuutinun.

Qanuqtut Uyarangnaqtuq Atuqtauvakpat? #

Inuit atuqtaaktut uyarangnaqtunik amihunik aalakiiktunik atungnirit.

 • Higaaqhugit
  • Imuyaraat higajiugatut (paniqhimayut uyarangnaqtut nauhimayut imuhimayut higarhanun)
  • Paipait, hiluqtuutit
  • Imuyat (higaangiyaqhimayut higaaryuat puungit iliuraqtauhimayut uyarangnatunik nauhimayunik)
 • Niuqaghugit niriblugiluuniin (ilihimayauyut niriyaaqtut uyarangnatqut)
  • Tiit
  • Ughut
  • Nungulaat
  • Igahimayut
 • Higaanguat hiluqtautit
  • Pihimayut iliuraqhugit uyarangnatunik nauhimayunik iluanun taiyauhimayuq hiluqtaut hiluqtaghugu puyua.
 • Naqitaqhugu
  • Pihimayuq iliuraqhugu uyarangnaqtuq nauhimayuq, qighuqtap ughua, uunaqtumun kikiangmun hiluqtaghugu puyua.
 • Ughuqtirutit, (ilihimayauyut uunarnirmiutat) tapkua uviningmun nanukugit.

Iliturittiarumaguvin qanuq uyarangnaqtut nauhimayut atuqtauyut, naqilugu hamna.

Hunauvat aallatqiingningit hapkuat havautigiplugit uyarangnaqtuq nauhimayut unalu tuninguiqtirutit uyarangnaqtut nauhimayut, unalu iraqtuutaubluni atuqtauyuq uyarangnaqtuq nauhimayuq? #

Havautauyut uyarangnaqtut nahuimayut
Daaktit angirutigiyaaqtaat atungnira uyarangnatut nauhimayut kitunun aghut aanniarnikkut qanuriniinun humi aalanik mamitirutighaitunun. Uuktuutigilugu, angirutigiyaat mamihaidjutikhaq mirianguhungnirmun inungnun kitut kaansuqtut ulurianaidjutauyuq. Ikayuutauyuq inungnun aanniarutiqaqtut AIDESmik auklungnirmun niriluarumayungnaiqtunun. Ikayuutauyullu inungnun kitut qanuritunik uluriahuutiqaqtunun. Angirutit atungniranun havautauyut uyarangnaqtut nauhimayut tuniyauyukhaat aaniarvingni daaktinin. Aghuungnaqtut ilihimalugit tapkua inuuhirmun qayangnautit havautauyumun uyarangnaqtut nauhimayut atungnirit aadjikiiktut havautaungitunun uyarangnaqtut nauhimayunun. Haffumuuna, aghuungnaqtuq pihimalugit tapkua aanniarnikkut ikayuutit uyarangnaqtut nauhimayut atungnirit ilauyut qayangnautinun.
Tuninguiqtirijutit uyarangnaqtut nauhimayut
Uvanga Tattiarnaqhilirvia 2018mi, Kanatamiut piyaaliqtut uvalu atuglugit uyarangnaqtut nauhimayut tamna niuviqtauhimayuq maligatigut. Nunavunmiun aquiqtuqtaaqtut hamanga Nunavunmi Tanngaliqinirmut Higaarlungniklu Katimayiit timiiluuniin. Ilangit inuit atuqtaat tuninguiqtirijutit uyarangnaqtut nauhimayut ikayuutigiblugit inuuhirmun ayuqhautikkut. Aghuungnaqtuq uqaqatigilugit munaqhitkunin munaqhit pihimayaangini ilingnun qayangnautiqalirnirmun atuqtatillu naquutqiat mamihaidjutit qanurinirnun.
Maligakuungitut uyarangnaqtut nauhimayut
Una uyarangnaqtut nauhimayuq tamna angiqtauhimangituq kavamatkunin. Nauhimayuq niuvaadjutaublunilu inungnin kitunin taimailiuqtughaungitunin. Maligakuungitut uyarangnaqtut nauhimayut piqarniaqtut hivuuranaqtunik uqughimaniaqtullu. Imaitut uyarangnaqtut nauhimayut, ilvit ilihimalimaitatit hunaungmangaat qanuqlu havaktauhimayuq. Ihumaguvin atuqlugu uyarangnaqtuq nauhimayuq, attauhiq mikhiyuumirut qayangnautinun maligakuungitut hunat niuvaalutin tapkunanga niuvaavingnin maligatigut maliktunik.