Utarangnaqtuq Nauhimayuq Urhuiyarninnga

Urhuiyaqhimayut ilaqaqtut uyarangnatunik nauhimayunik. Anginigharmik aktilaanginik iluaniituqaqtut hivuuranaqtunik. Uuktuutit urhuiyaqhimayut ilauyut qighuqtat, ughut, ikumatitut itut, hikuliatut itut.

Urhuiyaqhimayut piqaqtu imaatun 80-99 pusanmik THCmik. Tamna anginiqharpiaq aadjiliurutigiblugu paniqhimayuq uyarangnaqtuq nauhimayuq. Paniqhimayut uyarangnaqtut nauhimayut piqaqtut imaa 10-25 pusanmik THCmik.

Hulaqutait higaaqtauyut hiluqtauyuluuniin urhuiyaqhimayut mihigidjutigiyait tadjainaq. Imaatun 10-30 minutesnik mihigitinagit tamaat aangayaarnirit.

Hulaqutait uyarangnaqtut nauhimayut urhuiyaqhimayut tapkua hiluqtauyut aangayaangnautait ikaangniit siksit. Ilangit hulaqutait kaiffangunirit mihingnarniaqtut 24nik ikaangnirnik.

Urhuiyaqhimayut aangayaalaqinaqtut qilamik. Angikliyuumqhunilu atuqpalaarnirmun, aangayaaliqpalaaqlunilu (Akhuvallaaq aturumiuk higaarlungnik qanurilitjutauniaqqa inungmut?).

Urhuiyaqhimayut anginiqharmik aktilaanganik THCmik. Una angikliyuumiqtuq qayangnautinun ipiralainirmun piumainarnirmunlu.

Atuinarniq uyarangnatunik nauhimayunik anginiqharmik aktilaaqaqtut THCmik angikliyuumirityut ihumaglungnirmun. Una qanurinia humi inuk ihumaa naluqhaliqhuni mihigimablutiklu, tautukhutik, tuhaablutik hunanik ingitunik.

Nakuutqiaq pitaililugit urhuiyaqhimayut atulihaaqhimaguvin uyarangnaqtunik nauhimayunik, aturlugu qakugunguraikpat. Taimaali anginiqhaq aktilaanga THCnga angikliyuumirutiyuq qayangnautinun ihuangitunik hulaqutinik.

Ihumaliuruvit aturlugit uyarangnaqtunik nauhimayunik urhuiyaqhimayunik:

  • Maligatigut taiguaqpaklugillu naunaitkutait. Una ikayuutiginiaqtat aturiangani ihuaqtumik. Ikayuutiginiaqtallu kangiqhiyaangini hunat hakugingniit atuqtatit.
  • Aturlugit mikiyumik aktilaaqaqtunik haffuminga THCmik anginirharmiklu CBD (Hunauvat THC unalu CBDlu?).
  • Pittailutit amigaitqiamik attauhirmik hilurnirmik urhuiyaqhimayunik aktilaanga 100mg/g (10 pusat mikitqiaqluuniin THCmik. Nutaqiuqlutit tamaat mihingnautaanik piffaaqtinatit.
  • Naunaikuhirlugit tutquqlugit qayangnailrumi. Una aghuungnaqtuq piyaangini nutaqqanun pamirhaanunlu takunailrumun tigunailrumunlu.

Pittailidjutikhat qayangnautinun, qayangnaitqiaq atungilugit niriyaaqtut. Ihumaguvin atuliqlugu, ihumagilugit hapkua mikiniqhait qayangnautait maligahat titiraqhimayut uvani. Paqinaqtunlu kangiqhidjutit qanuq mikhiyuumiriangani qayangnautait hapkua uyarangnaqtut nauhimayut atungnirit hamani.

Naqilugu hamna kangiqhittiarutikhat uyarangnatunun nauhimayunun urhuiyaqhimayutigut.
7 Things You Need to Know about Cannabis Extracts