Imakkut qayangnaitkutikhat

Amigaittut Nunavummiut aliagiya qayaqturiami. Alianaqtuq ilauyamilu nunamun anguniaqlutiklu niqikhanik. Nakuuyuq inirnikhaat ayuiqhautiyami ilitquhiit qaujimajutuqqat kingullikhanun.

Aanniqtailidjutit ingilrutikhat

Anginiqaqtuq qayangnaittumik panautiqaqpadjavuhi qayaqtuligumik. Immiknaitumik atuqpaglugin angittauhimayut puuptalaruutit (PFD). Transport Canada-kut angiktauyut PFD, puuptalarut, iliuturalikluuniin havaktauhimayut puuvlalagiani immarmi.

Ihumagiyauyukhat kittut aturniaqtut puuptalaruutit:

  • Tapkua Canadian Coast Guard-kut akhuuqtut atuquiplutik qaumayunik kallalgit tauttunaqtunik.
  • Aktilakhanik uuktukhimayut hatqarni inirnini uqumaidjutanilu nutaqqanun – taiguaqlugu titiraq naunaiyautikhanik.
  • Taiguaqlugu titiraq angiktaugikhimaliqa tamna PFD Transport Canada-kut Angiktauhimayuq.

Ilagiplugu GN-kut Water Smart Project, qayaqtuqtun talvani 18-ni nunalaangit sainiriaqtuqluhi puuvlalaqtun iliuturalik akiittumik hapkunani:

  • Angutikhaliqiyit Katimayiit (HTO): Arviat, Qamanittuaq, Kangiqtugaapik, Ausuittuq, Iglulik, Kuugaaruk, Pangniqtuuq, Mittimatalik, Qikiqtarjuaq, Kangiqliniq, Qausuittuq, Tikiraryuaqlu
  • Angutikhaliqiyit Katimayiit: Sanirayak Kimmirutlu
  • Qiniqhiayiit Igluligaaryuk Salliqlu
  • Qikiqtaaluk Kassiliqarvik: Iqaluit

Sainiriaqtuqluhi atuqtaffingnik akiittumik humi ittaaqhainik naunaiyautimik, taapkuatut SPOT piutaannik, hamalaffingni, angguhiqiiyitkunniit, HTO-kunniluunniit.

Kangiqhittiarumaguvit hapkuninga mikitqianik qayangnaitkut piyakhangit  qayakkut qanuritakhanik aktilangalu, takulugu: https://www.tc.gc.ca/media/documents/marinesafety/TP-511e.pdf

Aallat Atuqtakhat Qayaqtuliqat:

  • Qayangnaitqiyauyuq imingitkuvin alcohol  drugs qayaqtilluni.
  • Immaqhimaliruvin qakkilimaitkuvin immarmin,  Timi Iqitiqlugu Qirraunnaittumik (HELP). Tamna Timi Iqitiqlugu Qirraunnaittumik-HELP- iqidjiniq annakniaqtatin imatun 50-pusanik. Talikin avatiknuuktilugik hatqangnun hiitqutinlu tigumilugin qungmun. Ihumaaluguiklutin nutqaqhimalutinlu, puivauyaqtaililutin.
  • Takulugu Atugakhat makpiraq taffumunga Qayaqtuqtinani Naunaitkutit Titiraqhimayut.

 

Atugakhat: