ᓂᕆᔭᒃᓴᐃᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᑦ

ᓂᕆᔭᒃᓴᐃᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᑦ ᑐᒧᐊᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒪᖅᑎᑐᓪᓗ ᐃᒥᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓗᖏᓐᓂ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓕᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᕝᕙᖓ ᐃᕕᐅᑉ ᐱᕈᖅᓯᐊᖁᑎᖓᓂᖔᖅᑐᓂᒃ. ᒪᑐᓕᕋᓛᑯᓗᐃᑦ ᐅᖅᓲᔭᕐᒥᒃ ᐃᒪᓖᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᐅᓂᕋᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒥᔪᑦ.

ᓂᕆᔭᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒡᓕ ᓱᕐᕋᓕᑕᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᑲᓪᓚᙳᕌᖓᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᔪᕐᓇᖅᓂᖅᓴᐅᒐᓚᒃᑐᖅ ᖃᖓ ᓈᒻᒪᒃᓯᖕᒪᖔᕐᓂᒃ ᐃᒃᐱᖕᓇᑲᐅᑎᒋᓐᓇᖏᓐᓂᖓᓄᑦ.

ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐅᖃᓕᒫᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᑎᑎᖅᑲᖏᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᓴᙱᑎᒋᖕᒪᖔᖅ ᑖᓐᓇ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᐱᓯᒪᔭᐃᑦ. ᒥᑭᑦᑐᒥᒃᑕᐅᖅ ᐱᖄᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᐊᑲᐅᔫᓇᔭᕐᒥᔪᖅ ᖃᓄᑎᒋ ᓱᕐᕋᒃᑎᒋᖕᒪᖔᕐᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑳᕐᓗᑎᑦ ᐱᒃᑲᓐᓂᕋᓱᓚᐅᙱᓐᓂᕐᓂ.

ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᓴᖅᑭᑦᑐᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ. ᑐᓴᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ.

ᐃᑲᕐᕋᐅᑉ ᓇᑉᐸᖓᓂᒃ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᑎᑭᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᓕ ᓱᕐᕋᓚᐅᕐᓇᑎᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᑎᑦ. ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᑎᓴᒪᑦ ᓈᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᕐᕋᖕᓂᕆᔭᐃᑦ ᐃᓱᓕᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ.

ᓱᕐᕋᒃᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓇᖅᑐᖅ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 12−ᓄᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᐅᓂᖅᓴᓂᒃ ᐱᓚᐅᖅᖢᓂ. ᐃᓚᖏᑦᑕᐅᖅ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᔅᓲᔭᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᓲᕐᓗ ᓱᕐᕋᒃᓯᒪᓚᐅᕐᓗᓂ ᓄᖑᑉᐸᑦ ᑕᖃᖓᖅᑰᔨᓐᓇᖅᖢᓂ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 24−ᓄᑦ.

ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᔭᕆᐅᕈᕕᑦ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᒥ. ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᐅᔪᖅ 2.5 ᒥᓕᒍᐊᒻ ᓴᙱᓂᖃᖅᑎᒋᔪᒥᒃ ᐅᖓᑖᓂ ᐱᙱᓪᓗᓂ ᐅᑕᖅᑭᓚᐅᕐᓗᑎᑦ ᓱᕐᕋᒃᓯᒪᔭᐃᑦ ᐃᓗᐃᑦᑐᕈᖅᓰᓚᐅᕐᓗᒍ ᐱᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᕐᒪᖔᕐᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᓚᐅᙱᓐᓂᕐᓂ.

ᑕᐃᒪᓕ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕈᕕᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᐃᓕᑦᑎᐊᕐᓗᒍᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥ ᐱᔭᐅᔾᔮᙱᒻᒪᓐ. ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᔪᖅ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᑎᒍᐊᕆᔭᐅᔪᓪᓗ (ᕿᒻᒦᑦ ᐳᓯᑳᑦ) ᑕᒧᐊᖦᖤᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑕᑯᖦᖤᕐᓂᐊᕐᒪᑕᓘᓃᑦ.

ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒧᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓗᓂ, ᐱᙱᑦᑎᐊᒻᒪᕆᖕᓂᒃ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᐅᔪᖅ. ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕈᕕᑦ, ᐊᑏ ᐅᑯᐊ ᐃᓱᒪᒋᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᐸᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ. ᑐᓴᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᓂᕆᔭᒃᓴᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑐᓴᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐅᑯᐊ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᕿᑦᑐᓐᓇᖅᑕᑎᑦ.
7 Things You Need to Know about Edible Cannabis
Edible Cannabis: Always read the label