ᐃᒥᐊᓗᒃ

ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᕐᓗ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒥᕌᖓᑕ ᒥᑭᑦᑐᒥᒃ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ, ᐃᒃᐱᒋᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓴᐃᓕᓂᕐᒥᒃ ᐅᐃᒪᙱᓐᓂᕐᒥᒃᓗ. ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓴᓂᕐᕙᒃᑕᐅᒪᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃᓗ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒥᕌᖓᑕ ᐊᖏᓂᖅᓴᒥᒃ, ᐃᒥᐊᓗᒃ ᓱᒃᑲᐃᒃᓕᑎᑦᑎᓲᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖃᕋᓴᕐᒦᑦᑐᓂᒃ, ᐊᒃᑑᑎᓪᓗᑎᒃᓗ ᐃᓱᒪᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᔾᔨᖃᕈᑎᓂᒃ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃᓗ ᓇᓗᓇᙱᑦᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᔾᔪᑎᓂᒃ. ᐃᒥᓗᐊᕐᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐅᐃᔾᔭᖑᓂᕐᒥᒃ, ᐊᐅᓚᑦᑎᑎᐊᕈᓐᓃᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐱᓗᐊᕈᓐᓃᕐᓗᓂ ᑎᒥᒥᖑᑦ ᐊᔪᙱᑦᑕᖏᓐᓄᑦ, ᐋᖓᔾᔭᒃᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᓕᕐᓗᓂ.

ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓕᕆᓲᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓇᔭᙱᑕᒥᑎᒍᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓱᕈᓐᓃᕐᓗᑎᒃᓘᓐᓃᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ ᐃᒥᕌᖓᑕ. ᐱᕐᔪᐊᖑᔪᖅ ᐅᔾᔨᖅᓱᕐᓗᒍ ᑎᒦᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐃᒃᐱᒋᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐃᒥᕈᒪᖕᒪᖔᖅᐱᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒥᕈᒪᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᖅᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ.

  • ᐃᓅᖃᑎᖃᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᔪᓐᓇᕋᓱᖕᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ
  • ᖁᕕᐊᓱᒍᒪᓗᑎᒃ
  • ᐱᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓂᖅ ᐱᐅᙱᑦᑐᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᓇᕈᑎᑦ
  • ᕿᓄᐃᓵᕈᑎᖃᕋᓱᒃᓗᓂ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕈᑎᒋᓯᒪᔭᕐᒥᒃ, ᑕᖃᓂᕐᒥᒃ, ᓂᙵᐅᒪᓂᕐᒥᒃ, ᐋᓐᓂᖅᓯᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᒃᓘᓐᓃᑦ
  • ᕿᓄᐃᓵᕈᑎᖃᕋᓱᒃᓗᓂ ᑭᐱᙳᓂᕐᒥᒃ

ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓵᓲᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᒃᓴᖅ ᓇᓗᓕᕌᖓᒥᒃ ᑭᓱᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᖔᕐᒥ. ᐊᑐᕐᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ ᐱᑦᑕᐃᓕᒪᓗᒍ ᕿᓄᐃᓵᕈᑎᒋᓇᓱᒃᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓂᕐᓂ ᐋᖅᑭᒃᓯᓲᖑᙱᑦᑐᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖅ ᐊᑲᐅᓯᑎᓪᓗᒍ, ᐊᔪᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓂᖅ ᑭᓇᒧᑭᐊᖅ ᐱᐅᓪᓗᓂ ᐊᓪᓗᕆᐊᕈᑎᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᓯᓂᕐᓂ.

ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᖅ ᐃᒥᕐᓂᕐᒥᒃ

ᐱᐊ, ᕙᐃᓂ, ᐃᒥᐊᓗᐃᓪᓗ ᑕᐃᒎᓯᓕᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᖦᖢᑎᒃ ᐃᒥᐊᓘᔪᑦ, ᐊᑐᓂᓗ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᖃᓄᑎᒋ ᐃᒥᐊᓗᖃᖅᑐᑦ.  ᑖᓐᓇ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᖕᓂ ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐊᖏᓂᖓ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᒥᕐᒥᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒋᙱᖦᓗᓂᐅᒃ ᐊᑐᓂ.

ᐊᑐᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᑦ ᐃᒥᕈᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᒥᒃ ᖃᓄᑎᒋ ᐃᒥᐊᓗᖃᖅᑐᑦ.

  • 12 ᐊᐅᓐᔅ (ᐊᑕᐅᓯᖅ ᓇᑉᐸᕐᓗ ᐃᕐᖑᓯᕐᒧᑦ) ᐱᐊ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ 5% ᐳᓴᓐᑎ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ
  • 5 ᐊᐅᓐᔅ (0.6 ᐃᕐᖑᓯᕐᒧᑦ) ᕙᐃᓂ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᖁᓕᓂᑦ 12% ᐳᓴᓐᑎᒧᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ 
  • 1.5 ᐊᐅᓐᔅ (0.2 ᐃᕐᖑᓯᕐᒧᑦ) ᓴᙱᔪᖅ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ 40% ᐳᓴᓐᑎ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ 

ᐱᕐᔪᐊᖑᔪᖅ ᑐᑭᓯᐅᒪᓗᒍ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᒥᕐᓇᕐᒪᖔᑦ.  ᐃᒥᕈᒪᓕᕈᕕᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑖᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᐃᓐᓇᕐᓗᒍ ᖃᓄᑎᒋ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᒃ ᐃᒥᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᕋᕕᑦ ᑎᑭᐅᑎᓂᕐᓂᒃ ᐃᓱᓕᕝᕕᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕐᓄᑦ.