ᐱᐅᔪᖅ ᑎᑭᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᖏᑦ

ᐱᐅᓂᖓ ᑎᑭᓚᐅᖏᑎᓪᓗᒍᑦ ᐅᓪᓗᖏᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᐅᕗᖅ ᖃᖓ ᓂᖀᑦ ᐱᐅᓂᖏᓐᓂᒃ − ᖃᓄᑎᒋ ᓂᖀᑦ ᑎᐱᑦᑎᐊᕆᒐᔭᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᐅᓂᖓ. ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅᓴᐅᔪᖅ ᓂᕿᓄᑦ ᑎᐱᖏᓐᓂᒃ ᓂᕿᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖏᑦᑐᖅ.

ᓂᕿᐅ ᐴᖏᑦ ᒪᒃᐱᖅᓯᒪᒍᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕿ ᖁᐊᖑᒃᐸᖅ, ᐱᐅᓕᖓ ᑎᑭᓚᐅᖏᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᔾᓗᖏᑦ ᐊᑐᕋᔭᖏᑦᑐᖅ. ᓂᕿ ᓈᒻᒪᓛᒥᑦ ᖁᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒃᐸᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᒪᕐᕈᖕᓄᑦ ᐱᐅᓂᖓ ᑎᑭᓚᐅᖏᑎᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᖏᑦ, ᓂᕆᔭᒃᓴᐅᓇᔭᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᒪᕐᕈᖕᓄᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᙳᒃᐸᓪᓕᐊᓕᖅᐸᑦ.

ᐱᐅᓂᖓ ᑎᑭᓚᐅᖏᑎᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᖏᑦ ᓴᖅᑭᔮᕋᔭᖅᑐᖅ ᓂᖀ ᐴᖏᓐᓂᒃ ᐱᐅᖏᓐᓇᐅᔭᕋᔭᖅᑐᖅ 90−ᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᖔᓄᑦ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓇᔭᕐᒥᔪᖅ ᓂᕿ ᐱᐅᓛᖑᒐᔭᖅᑐᖅ 90−ᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ. ᐅᓪᓗᖓ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓇᔭᖅᑐᖅ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐴᖓᓂ. ᐊᕐᕌᒍᖓ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᒋᓗᒍ. ᑎᑎᖃᖏᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᖓ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᕙᒃᑐᖅ, ᑕᖅᑭᖓ, ᐅᓪᓗᖓ.

  • ᐅᒃᑑᑎᒋᓗᒍ: ᐱᐅᔪᖅ ᑎᑭᓚᐅᖏᑎᓪᒍ 18 JA 22
  • ᑕᖅᑭᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖏᑦ: JA = ᔭᓄᐊᕆ; FE = ᕕᕗᐊᕆ; MR = ᒫᔾᔨ; AL = ᐊᐃᕆᓕ, MA = ᒪᐃ; JN = ᔫᓂ; JL = ᔫᓚᐃ; AU = ᐊᒎᓯ; SE = ᓯᑎᐱᕆ; OC = ᐅᑐᐱᕆ; NO = ᓄᕕᐱᕆ; DE = ᑎᓯᐱᕆ.

ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᐱᐅᓂᖓ ᑎᑭᓚᐅᖏᑎᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᖓ ᐊᓂᒍᐊᓂᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᒋᑦᑎᖏᒃᑲᓗᐊᕐᓗᑎᑦ ᒪᒃᐱᖅᓯᒪᖏᑦᑐᓂ ᐅᖁᔭᖏᑦᑐᓂ ᓲᕐᓗ ᐊᓗᒐᒃᓴᑦ, ᓯᕙᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓚᐅᒑᖅ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᐅᓂᖓ ᑎᑭᓚᐅᖏᑎᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᖓ.

ᓂᖀᑦ ᑕᖅᓴᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᒐᔪᒃᑐᖅ, ᑕᐅᑦᑐᖓ ᐊᔾᔨᒋᖏᖢᓂᐅᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᐱᖓ ᒪᒪᙱᓪᓗᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᐅᔪᓐᓃᕋᔭᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᓇᖅᑐᖃᓕᕋᔭᕐᒪᑦ. ᐅᔾᔨᖅᓱᖃᑦᑕᕆᑦ ᐱᐅᓂᖓ ᑎᑭᓚᐅᖏᑎᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐅᖁᔭᑦᑐᓂ ᓂᖀᑦ ᓲᕐᓗ ᓂᖀᑦ, ᐱᕈᖅᓯᐊᖑᔪᑦ ᐃᒻᒧᒃᓯᐅᒐᐃᑦ ᐊᕿᒡᒋᕐᔪᐊᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒧᖕᒥᖓᖅᑐᑦ.

ᑐᖁᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᖏᑉᐸᑦ, ᐅᖁᔭᑦᑐᑦ ᓂᖀᑦ ᐊᓐᓂᐊᕐᓇᖅᑐᓕᖃᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᐱᐅᓂᖓ ᑎᑭᓚᐅᖏᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ.. ᑐᑭᓕᐅᕆᓗᒍ, ᐃᒻᒧᒃ ᓰᕐᓇᖅᓯᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᖀᑦ ᐱᐅᔪᓐᓃᕋᔭᕐᒪᑦ ᐱᐅᓂᖓ ᑎᑭᓚᐅᖏᑎᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᖓ ᖁᐊᒃᑯᕕᖕᒦᑎᑕᐅᖏᑉᐸᑦ.

 

ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᑦ:

ᐱᐅᔪᖅ ᑎᑭᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒍ ᐅᓪᓗᖏᑦ ᑐᓂᐅᖃᒐᒃᓴᑦ