ᓂᕿᓪᓚᑦᑖᑦ ᐃᓄᓕᖅᑕᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥᑦ ᓂᕿᑖᖑᕙᒃᑐᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᒪᕐᕈᓪᓗᐊᑕᓐᓂᒃ ᓂᕆᖃᓲᖑᒻᒪᑕ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓐᓂᑦ: ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥᑦ ᓂᐅᕕᐊᖑᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᕙᖅᑎᓂᑦ ᐆᒪᔪᖅᑕᐅᓂᑯᑦ. ᐃᓄᓕᖅᑕᐃᑦ ᓂᖀᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ − ᓄᓇᒥᐅᑕᐃᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᐃᓪᓗ, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᑎᖕᒥᐊᑦ, ᐸᐅᕐᖓᐃᑦ, ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᒥᑦ ᐊᕝᕗᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᕈᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐊᓐᓃᑦ. ᐃᓄᓕᖅᑕᐃᑦ ᓂᖀᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᐃᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕆᔾᔪᓯᑐᖃᖏᑎᒍᑦ ᐃᓄᓕᖅᑕᐃᑦ ᓂᖀᑦ ᖃᓄᐃᓐᓇᖏᑦᑎᐊᖅᑐᑦ, ᐊᑕᖐᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕆᔭᕌᖓᒥᒃ ᓂᕐᔪᑎᓃᖓᖅᑐᓂᑦ ᑭᓱᑯᑦᑎᑐᐃᓇᖏᓐᓂᑦ, ᑎᒥᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓇᖏᑦᑐᓂᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ.

ᐅᓪᓗᒥ, ᖃᑦᓰᓇᕈᓗᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔪᓐᓇᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᖅᑕᓂᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑕᖐᔪᑦ ᖃᓄᐃᓐᓇᖏᑦᑎᐊᖅᑐᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᒐᓴᐃᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓂᕿᑖᖅᐸᒻᒪᑕ ᓂᕿᒋᔭᐅᒐᔪᒃᐸᓕᖅᑐᑦ. ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥᔭᐃᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᐃᓐᓇᐅᖏᒻᒪᑕ; ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓱᒪᒥᓂᒃ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓂᒃ ᓇᓖᕋᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᑎᒥᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓇᖏᑦᑐᓂᑦ.

ᐴᖅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ/ᓴᓇᕙᒌᖅᓯᒪᔪ ᓂᖀᑦ

ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᓂᕿᑕᕐᕖᑦ ᐴᖅᓯᒪᕙᒌᑦᑐᓂᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᓲᖑᒻᒪᑕ. ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ, ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᑐᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᓗᓂ ᓱᒃᑲᓂᖅᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕐᓂᕐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃᓗ

ᐃᓚᖏᑦ ᐴᖅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ ᓂᖀᑦ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᐅᒻᒪᑕ. ᐃᓚᖏᑦ ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ ᑎᒥᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᓂᖀᑦ ᐴᖅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ:

 • ᓂᖀᑦ ᖃᑦᑖᕐᔪᒻᒦᑦᑐᑦ/ᐃᐳᐃᑦᑐᒦᑦᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᐆᒐᕕᓃᑦ, ᐃᖃᓗᒃᐲᑦ, ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓯᕐᓇᖏᑦᑐᑦ, ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓰᕐᓇᖅᑐᑦ, ᓂᓕᕐᓇᐃᑦ, ᑐᒫᑐᑦ ᖃᔪᓕᐊᕆᓯᒪᔪᓪᓗ.
 • ᓂᖀᑦ ᖁᐊᑦ ᓲᕐᓗ ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓯᕐᓇᖏᑦᑐᑦ, ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓯᕐᓇᖅᑐᑦ, ᐃᓚᐅᖅᑐᖅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ/ᓴᓇᕙᒌᖅᓯᒪᖏᑦᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᑎᒻᒥᐊᕕᓃᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᓂᖀᑦ
 • ᓂᖀᑦ ᐴᖅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᓂᐊᖂᔭᑦ, ᐅᓪᓛᓯᐅᑎᑦ, ᐃᓇᓗᐊᖑᔭᑦ, ᐃᒻᒧᐃᑦ, ᓰᓯᑦ, ᐃᒻᒨᓃᖓᖅᑐᑦ, ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓯᕐᓇᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓯᕐᓇᖅᑐᑦ, ᑕᕆᐅᖃᖏᑦᑐᑦ ᖃᖅᑯᐊᒐᐃᑦ ᐱᕈᖅᓯᐊᒃᓴᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐸᓂᖅᑎᓯᒪᔪᑦ ᓰᕐᓇᖅᑐᑦ
 • ᓂᖀᑦ ᐊᓕᒍᕐᒥᑦᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᒡᓇᐅᑎᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᕙᑕᖅᐸᐃᓪᓗ

ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᐴᖅᓯᒪAᕙᒌᖅᑐᓂᑦ ᓂᕿᓂᑦ, ᕿᓂᖔᕐᓗᑎᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᓂᑦ, ᐃᓚᒋᓪᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊ:

 • ᑕᕇᐅᖃᓗᐊᖏᑦᑐᑦ/ᓱᑲᖃᓗᐊᖏᑦᑐᑦ
 • ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐴᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒪᓕᒻᒥᑦ, ᐅᖅᓲᖏᖔᖅᑐᒥᒃ

ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓐᓂᑦ ᓂᕆᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕈᕕᑦ, ᐃᓚᖏᓐᓂᑦᓂᕿᓂᑦ ᐴᖅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᓂᑦ ᓂᐅᕕᖏᖔᕐᓗᓂ. ᐊᑭᑐᓂᖅᓴᐅᓲᖑᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑑᑎᖃᓗᐊᕐᓇᑎᒃ ᐅᖅᓱᓂᒃ ᓱᑲᕐᒥᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥᒡᓗ ᐃᓚᖃᓗᐊᖅᑐᑦ. ᓂᕆᒍᕕᒋᑦ ᑖᑯᐊ ᓂᖀᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑑᑎᖃᓗᐊᖏᑦᑐᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕋᕕᑦ ᓲᕐᓗ ᑎᒦᑦ ᓱᑲᖃᓗᐊᓕᕐᓗᓂ, ᐆᒪᑎᕐᓗᓗᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᓐᓇᐃᑐᓕᓂᖅ.

ᐃᓚᖏᑦ ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ ᑎᒥᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᓂᖀᑦ ᐴᖅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ:

 • ᓂᕆᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᖁᐊᑦ ᓂᖀᑦ, ᓲᕐᓗ ᖁᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐲᑦᓴᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐆᑲᐅᑎᒋᔭᕆᐊᓖᑦ.
 • ᐅᓲᔭᐃᑦ, ᖁᐊᑦ ᐊᕿᒡᒋᕐᔪᐊᒥᓃᑦ ᒥᑭᑦᑑᑎᑦ, ᕼᐊᒻᒪᒐᒃᓴᔭᐃᑦ.
 • ᓴᓇᕙᒌᖅᓯᒪᔪᑦ ᓂᐊᖂᔭᓖᑦ ᐃᑭᐊᕐᒥᓖᑦ
 • ᓂᓚᖑᖅᑎᓯᒪᔪᑦ ᓰᕐᓇᖅᑐᑦ, ᑲᐃᒃ, ᓯᕙᓛᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗᓱᑲᓕᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐆᓯᒪᔪᑦ
 • ᐃᒥᒐᐃᑦ,ᓱᑲᖃᕕᔾᔪᐊᖅᑐᑦ ᐃᒥᒐᐃᑦ, ᑏᑦ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᑦ, ᐃᒥᒐᐃᑦ ᓂᓚᓕᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐃᒥᒐᒃᓴᐃᑦ ᐃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ
 • ᐸᑏᑎᕋᓛᑦ, ᖃᖅᑯᐊᒐᓖᑦ ᑕᒧᐊᒃᓴᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᓱᑲᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᕆᐅᓕᖅᓯᒪᔪᓪᓗ ᑕᒧᓗᒐᐃᑦ
 • ᓴᓛᑉᐱ, ᒥᖑᐊᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᔮᒻ
 • ᓱᑲᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓛᖅᓯᐅᑎᑦ
 • ᐃᓚᖏᖅ ᖃᑦᑖᕐᔪᒻᒦᑦᑐ/ᐃᐳᐃᑦᑐᒦᑦᑐᑦ ᖃᔪᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐸᓂᖅᑐᑦ ᖃᔪᒃᓴᐃᑦ

ᐴᖅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ ᓂᖀᑦ [ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ] − ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖓᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖅᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ. ᑖᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᑎᑦ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.