ᓂᕿᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᖅ

ᓂᕿᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕋᑦᑎᒍ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕐᓂᐊᖏᓐᓇᑦᑕ ᓂᕿᓃᖓᖅᑐᓂᑦ. ᓂᕿᓃᖓᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕆᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᖃᓂᒻᒪᒃᑯᕕ ᓂᕆᔭᕐᓄᑦ ᓂᕿᒧᑦ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᖁᐱᕐᕆᓐᓇᖅᑐᒧᑦ, ᖁᐱᕐᕆᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᓲᑦ, ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᖁᐱᕐᕈᐃᑦ ᐆᒪᔫᖃᑎᒥᓂᒃ ᐆᒪᕕᖃᖅᑐᖅ ᓱᕈᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓂᕿᓂᒃ. ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᐃᑦ ᐃᓅᓕᓴᒐᒃᓴᐅᔪᑦ, ᖁᐱᕐᕆᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᓲᑦ ᐊᒻᒪ ᖁᐱᕐᕈᐃᑦ ᐆᒪᔫᖃᑎᒥᓂᒃ ᐆᒪᕕᖃᖅᑐᖅ ᒥᑭᓗᐊᒧᑦ ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᖏᑦᑐᑦ, ᓇᐃᒪᔭᒃᓴᐅᓇᑎᒡᓗ, ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᑎᐱᖃᖏᑦᑐᑦ. ᐊᑕᖏᖏᑦᑐᑦ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᐃᑦ ᐃᓅᓕᓴᒐᒃᓴᐅᔪᑦ, ᖁᐱᕐᕆᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᓲᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᐃ ᐆᒪᔫᖃᑎᒥᓂᒃ ᐆᒪᕕᖃᖅᑐᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑦ.

ᓱᕈᔭᑦᑐᑦ ᓂᕐᑮᑦ

ᖃᐅᔨᒪᓗᒋᑦ ᓂᖀᑦ. ᓂᕿᒧᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᖅᑐᖃᖅᐸᑦ, ᓂᖀᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᒻᒪᑕ. ᓂᖀᑦ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᖏᒃᑯᕕᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᔭᑦᑐᑦ ᓂᕐᑮᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖏᑉᐸᑕ, ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᖅᑐᖅᑖᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑐᑭᓕᐅᑎᓗᒍ ᓱᕈᔭᑦᑐᑦ ᓂᕐᑮᑦ ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ:

 • ᓂᕿᑐᐃᓐᓇᐃᑦ, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᑎᒻᒥᐊᕕᓃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᐃᑦ − ᒥᑭᒐᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐆᓯᒪᓪᓗᑎᒃ
 • ᐃᒻᒧᒃ, ᐃᒻᒧᓐᓃᖓᖅᑐᑦ, ᓰᓯ, ᐃᒻᒧᒃ ᐃᒍᓇᖅᓯᐊᕆᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᒻᒧᓐᓂᖔᖅᑐᑦ.
 • ᒪᓐᓃᑦ − ᒥᑭᒐᖑᓪᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐆᓯᒪᓪᓗᑎᒃ
 • ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓰᕐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓰᕐᓇᖏᑦᖅᑐᑦ

ᓱᕈᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᓂᖀᑦ ᖃᓂᒻᒪᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᒦᑦᑕᕆᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᒪᑐᐃᖅᓯᒪᖏᒃᑯᑎᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᒦᑦᑕᕆᐊᖃᖏᑦᑐᑦ − ᓂᖀᑦ ᓲᕐᓗ ᐅᓪᓛᖅᓯᐅᑏᑦ, ᓯᕙᓛᑦ, ᐊᒻᒪ ᐸᓚᐅᒑᑦ; ᐸᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᓂᓕᕐᓇᖅᑐᑦ, ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗᑭᓵᕋᓛᑦ, ᐊᓛᓯ − ᐆᓯᒪᖏᑦᑐᑦ, ᖃᖅᑯᐊᒐᐃᑦ, ᐱᕈᖅᓯᐊᒃᓴᑦ, ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐸᓂᖅᑎᓯᒪᔪᑦ ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓰᕐᓇᖅᑐᑦ; ᐅᖅᓲᐃᑦ ᐃᒡᓇᐅᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕕᓂᒐᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᒦᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᒪᑐᐃᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ − ᓂᖀᑦ ᓲᕐᓗ ᔭᒻ ᒥᖑᐊᒃᓴᐃᓗ, ᐱᕈᖅᑐᒥᓂᕐᓄᑦ ᒪᒪᖅᓴᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᖑᐊᑦᓴᔭᐃᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓲᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᒃᑯᕕᒻᒥᑦ ᒪᑐᐃᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ’.

ᓂᕿᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ᓂᕿᓕᕆᓂᒃᑯᑦ, ᐆᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᖀᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓗᒋᑦ. ᒪᓕᑦᑎᐊᕈᑦᑎᒍ ᓂᕿᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᖅ, ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ ᖁᐱᕐᕆᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖁᐱᕐᕈᐊᕐᔪᐃᑦ ᐃᓅᓕᓴᒐᒃᓴᐅᙱᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖁᐱᕐᕈᐊᔪᐃᑦ ᐆᒪᔫᖃᑎᒥᓂᒃ ᐆᒪᕕᖃᖅᑐᖅ ᐱᕈᔮᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕿᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ

ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᓂᕿᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ: ᓴᓗᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ, ᑲᑎᙵᑎᖏᓪᓗᒋᑦ, ᐆᑦᑎᓗᒋᑦ, ᓂᒡᓕᓇᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ.

ᓴᓗᒪᓗᓂ

ᐊᒡᒐᑎᑦ ᓴᓗᒪᓗᑎᒃ − ᐅᐊᓴᕐᓗᒋᑦ ᑎᓴᐃᖓᔪᒧᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᒧ ᕿᓚᒥᑯᓗᑦ 20 ᑎᑦᑕᑯᓗᐃᑦ.
 • ᓯᕗᓂᖓᒍᑦ ᑭᖑᓂᖓᒍᓪᓗ ᓂᕿᓕᕆᓗᓂ
 • ᐊᓇᕐᕕᓕᐊᖅᓯᒪᓚᐅᕐᓗᓂ
 • ᖁᐃᖅᓱᕇᕈᕕᑦ, ᑕᒋᐅᒃᑯᕕᓪᓗᓃᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᑲᒃᑭᓚᐅᕐᓗᓂ
 • ᓯᒡᒐᓕᐊᖅᑐᕇᕈᕕᑦ
 • ᒥᑭᒐᕐᓂᑦ ᓂᕿᓕᕆᔭᕇᕈᕕᑦ, ᓂᕐᕆᓯᓕᕆᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐃᓚᐅᕈᑎᒃᓴᓕᕆᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐊᒃᑕᐅᓯᕆᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑎᓪᓗ
 • ᓄᔭᓕᕆᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᑮᓇᐃᑦ ᐊᒃᑐᐊᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ
ᓂᖀᑦ ᓴᓗᒻᒪᕐᓗᒋᑦ
 • ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓰᕐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓰᕐᓇᖏᑦᖅᑐᑦ ᓂᕆᑎᑦᑎᓂᐊᕈᕕᑦ ᐆᓯᒪᖏᑎᓪᓗᒋ ᓂᕿᓕᐅᕋᓱᓕᕈᕕᓪᓘᓂᑦ. ᐃᒥᕐᒧᑦ ᐃᕐᕈᖅᑐᕐᓗᒋᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᒥᑦ ᐊᑐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᓗᑎᑦ.
 • ᑯᒥᒡᓗᔭᐅᒻᒧᑦ ᑯᒥᒡᓘᔭᕐᓗᒋᑦ ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓰᕐᓇᖅᑐᑦ ᓯᕐᓇᖏᑦᑐᓪᓗ − ᓲᕐᓗ ᐸᑏᑎᑦ ᓂᐊᖁᖑᐊᓪᓗ.
ᓴᓗᒻᒪᕐᓗᒍ ᓂᕿᓕᕆᕝᕕᒋᓂᐊᖅᑕᐃᑦ
 • ᑭᐳ ᓴᓗᒻᒪᕐᓗᒍ, ᓵᒐᓴᐃᓪᓗ, ᐊᓯᒪᐅᑦᑕᐃᑦᐅᐊᓴᕐᓗᒋᑦ ᑎᓴᐃᖓᔪᒧᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᖃᕐᓗᒍ; ᐸᓂᖅᓴᕐᓗᒋᑦ.
 • ᓴᓗᒪᔪᒥᑦ ᐊᓪᓚᕈᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᖃᐳᑦᑎᕈᒻᒥᑦ ᐊᑐᖏᓪᓗᑎᑦ.
ᓂᕐᕆᓰᑦ ᓴᓗᒻᒪᕐᓗᒋᑦ − ᐊᒡᒐᑎᓪᓗ ᐅᐊᓴᕐᓗᒋᑦ
 • ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᑕᓯᔪᐊᑦᑑᓂᒃ ᐊᒡᒑᓂᒃ. ᐆᓇᓗᐊᖅᑐᒧᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᐅᕕᓂᒃᑯᑦ ᐆᑐᐃᓇᕆᐊᖃᕋᕕᑦ.
 • ᓴᓗᒪᔪᓂᑦ ᐊᓪᓚᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᑯᒥᓪᓗᔭᐅᑎᓂᒃ ᓂᕐᕆᓯᓄᑦ. ᖃᐳᑦᑎᕈᒻᒥᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᙱᓪᓗᑎᑦ.
 • ᓂᕐᕆᓰᑦ ᐸᓂᖅᓴᑐᐃᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐊᓪᓚᖅᑎᖏᓪᓗᒋᑦ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᐸᑦ. ᓂᕐᕆᓰᑦ ᐊᓪᓚᕈᑎᒧᑦ ᐸᓂᖅᓴᕐᓂᐊᕈᕕᒋᑦ, ᓴᓗᒪᔪᒥᒃ ᐊᓪᓚᕈᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐸᓂᖅᓴᐃᓂᑕᒫᑦ.
 • ᐊᑐᓂ ᐊᓪᓚᕈᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᓂᕐᕆᓯᓄᑦ ᐊᒡᒐᓐᓄᓪᓗ. ᐊᓪᓚᕈᑏᑦ ᐊᑐᓃᖓᓗᒋᑦ, ᑕᖅᓴᖏᑦ ᓴᓇᒪᓂᖏᓪᓗᓃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᓪᓗᒋᑦ, ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᑕᒪᐅᖓᑦᑕᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ ᐃᓕᕙᓪᓗᒋᑦ.
ᐊᑐᓃᖓᓗᒋᑦ
 • ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐊᓯᒪᐅᑦᑕᖃᕐᓗᑎᑦ − ᐊᐃᐹ ᓯᕐᓇᖅᑐᓄ ᓰᕐᓇᖏᑦᑐᓄᓪᓗ ᐱᕈᖅᑐᒥᓂᕐᓄᑦ ᐊᑐᖅᐸᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᐹ ᓂᕿᓄᑦ, ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ, ᑎᒻᒥᐊᕕᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓄᑦ.
 • ᒪᕈᓐᓂᒃ ᐊᓯᒪᐅᑦᑕᖃᖏᒃᑯᕕᑦ, ᐊᑐᕇᕋᖓᕕᐅᒃ ᓴᓗᒻᒪᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓗᒍ ᐊᓯᒪᐅᑦᑕᐃᑦ ᐆᓇᔪᒃᑐᒧᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᓕᒻᒧᑦ ᐊᑐᕇᕐᓂᑕᒫᑦ.
 • ᓂᕿ ᐆᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓗᒍ, ᑎᒻᒥᐊᕕᓂᖅ, ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐃᖃᓗᒃ ᐊᑐᓂ ᐸᓕᐊᖃᕐᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐴᖃᕐᓗᑎᒃ ᒥᑭᒐᕐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᑦᑕᐃᓕᓗᒋᑦ. ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐴᕆᓂᐊᖅᑕᐃᑦ ᓴᓗᒻᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᐆᓇᖅᑐᒧᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᓕᒻᒧᑦ.
 • ᓂᕿ ᒥᑭᒐᖅ, ᑎᒻᒥᐊᕕᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᓂᕿᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᑦᑕᐃᓕᓗᒋᑦ. ᐊᒃᑐᐊᑎᑦᑕᐃᓕᓗᒋᑦ.
ᐆᑦᑎᓗᒍ
 • ᐆᓯᒪᔪᖅ ᓂᖀᑦ, ᑎᒻᒥᐊᕕᓂᖅ ᐃᖃᓗᒡᓗ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᐆᓇᖅᑐᒧᑦ ᐆᓯᒪᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᖁᐱᕐᕈᐊᔪᐃᑦ ᑐᖁᓂᐊᕐᒪᑕ. ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᐆᓇᕐᓂᖅᓯᐅᑎᒥᑦ.
 • ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᔪᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒡᒍᐊᓕᕿᓵᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓯᕋᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᒥᑭᒐᕐᓂᑦ ᐃᓚᓖᑦ, ᑎᒻᒥᐊᕕᓃᑦ, ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ (ᐃᓇᓗᐊᖑᔭᐃᑦ ᐃᓚᒃᓴᔭᖏᑦ, ᓯᓕ ᐊᒻᒪ ᖃᔪᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ).
ᓂᒡᓕᑦᑎᕐᓗᒍ
 • ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑎᑦᑕᐃᓕᓗᒍ. ᖁᐱᕐᕈᐊᔪᐃᑦ ᐱᕈᖅᓴᕋᐃᒻᒪᑕ ᐆᓇᕐᓂᖓ 4°C (40°F) ᐊᒻᒪ 60°C (140°F).
 • ᓱᕈᔭᑦᑐᑦ ᐃᓕᓗᒋᑦ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᖃᐅᒧᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᖁᐊᖃᐅᒻᒧᑦ ᐃᑲᕐᕋᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᒪᕐᕉᓐᓄᑦ ᓂᐅᕕᐊᕆᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓱᕈᔭᑦᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᓖᑦ ᒥᑭᒐᖅ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐆᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᓂᖀᑦ, ᑎᒻᒥᐊᕕᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᐃᒻᒧᐃᑦ ᐃᒻᒧᓃᖓᖅᑐᑦ, ᓰᓯᑦ, ᒪᓐᓃᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᒻᒧᓃᖓᖅᑐᑦ; ᐃᓚᖏᑦ ᐱᕈᖅᑐᒥᓃᑦ ᓯᕐᓇᖏᑦᑐᑦ ᓰᕐᓇᖅᑐᓪᓗ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.
 • ᓂᖀᑦ ᐊᒥᐊᒃᑯᒋᔪᑦ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᒃᑯᕕᒻᒨᕐᓗᒋᑦ ᐃᑲᕐᕌᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᓈᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.
 • ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᒃᑯᕕᒃ ᓂᒡᓕᓇᕐᓂᖃᕆᐊᓕᑦ 4°C (40°F) ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᑐᖔᓂᑦ.
 • ᖁᐊᖅᓰᕕᒃ ᓂᒡᓕᓇᕐᓂᖃᕆᐊᓕᑦ ᑐᖔᓂᓪᓗᓃᑦ -18°C (0 °F).
 • ᑕᑕᓗᐊᖅᑎᑦᑕᐃᓕᒍᒋᒃ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᒃᑯᕕᒃ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᖁᐊᖅᓰᕕᒃ.
 • ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᑯᓇᖓᑦ ᐱᖓᓱᓃᖓᖅᑐᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᓂᖀᑦ ᒥᑭᒐᐃᑦ − ᓂᖀᑦ ᐊᐅᒃᓯᐊᕆᖃᑦᑕᖏᓪᓗᒋᑦ ᑎᓴᐃᖓᔪᒥᑦ ᑕᒫᓂᑐᐃᓐᓇᖅ.
  • ᐸᓕᐊᕐᒧᑦ ᐃᓕᓯᒪᒃᐸᑕ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᒃᑯᕕᐅᑉ ᐃᓕᔾᔨᕕᖓᑕ ᐊᓪᓕᐹᖓᓄᑦ ᐃᓕᓗᒍ.
  • ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᒧᑦ ᐃᓕᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᖅ ᐊᓯᔾᔨᖃᑦᑕᕐᓗᒍ 30 ᐃᑲᕋᕈᓰᑦ ᓈᔭᕌᖓᑕ.
  • ᐊᐅᒃᓯᐊᕆᓗᒍ ᐆᑦᑎᐊᓚᔪᒧᑦ; ᐊᐅᒌᖅᐹᑦ ᐆᔪᓕᐊᕆᑲᐅᑎᒋᓗᒍ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓂᕿᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕿᓂᒃ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕙᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ   http:/www.healthycanadians.gc.ca/eating-nutrtion/safety-salubrite/index-eng.php