ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓄᑦ (6) ᑕᖅᑭᓕᖕᓄᑦ

ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓂ ᑕᖅᑭᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓄᑕᕋᓛᖅ ᓇᓗᓇᖅᐸᙱᑦᑐᖅ ᓂᕆᖃᑦᑕᕈᒪᓕᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓂᕿᓂᒃ.

 • ᓄᕚᕿᒃᑲᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᐸᒃᖢᑎᒃ, ᐃᐳᒻᒥᖓᕙᒃᖢᑎᒃ, ᑎᕝᕗᓗᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃAre interested in what you eat and grab for your food
 • ᐱᔪᒪᓂᖃᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ ᓂᕆᔭᕐᓂᒃ ᑎᒍᓯᑲᑕᒐᓱᒃᐸᓕᕐᓗᑎᒡᓗ ᓂᕿᓂᒃ
 • ᐊᒫᒪᖕᓂᖅᓴᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᑳᙱᓐᓇᖅᐸᒡᓗᑎᒡᓗ ᐃᒡᓗᒃᑐᑦ ᐊᒫᒪᒃᑲᓗᐊᕈᑎᒃ
 • ᒪᑭᒪᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ ᐊᓯᐊᓄᓪᓗ ᓵᑉᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᕿᐊᑦᑐᕌᖓᑕ
 • ᑕᒧᐊᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᐄᓯᕙᒡᓗᑎᒡᓗ ᓂᕿᓂᒃ

ᑕᒫᓂ ᐅᑭᐅᖃᓕᖅᖢᑎᒃ ᓄᑕᕋᓛᑉ ᐃᕐᕋᕕᖏᑦ ᓂᕿᓪᓚᑦᑖᖅᑐᕈᓐᓇᖅᓯᕙᒃᑐᑦ. ᐅᑭᐅᖅᑯᖅᑐᓯᕚᓪᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓂᕿᓄᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᖅᐸᒃᑐᑦ.

 • ᐃᕕᐊᖏᕐᒥ ᐊᒫᒪᒃᑎᖃᑦᑖᓪᓚᓚᐅᕐᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒫᒪᐅᑎᓄᑦ, ᓄᑕᕋᓛᖅ ᓄᑕᕋᓛᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᐆᒃᑐᖅᑎᑦᑐᓐᓇᖅᑕᑦ.
 • ᐱᒋᐊᖅᑳᕐᓗᑎᒃ ᒥᑭᑦᑑᑎᓂᒃ−ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐊᓘᑎᐊᓛᕐᒥ−ᐱᑎᒃᑲᓐᓂᖅᐸᓪᓕᐊᕙᒡᓗᒍ ᓄᑕᕋᓛᑉ ᑳᖕᓂᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ.
 • ᐊᓘᑎᒥ ᐊᑐᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᓄᑕᕋᓛᖅ ᑐᐱᖦᖤᕐᓂᐊᕐᒪᑦ.
 • ᓄᑕᕋᓛᖅ ᐃᒃᓯᕚᑦᑎᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᔾᔨᕆᑦᑎᐊᕐᓗᒍᓗ ᓂᕆᓕᕌᖓᑦ.
 • ᐊᑕᐅᓯᐅᓈᖅᑎᕐᓗᒋᑦ ᓂᖀᑦ. ᐅᓪᓗᑦ ᐱᖓᓱᙳᕌᖓᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓂᕆᑎᒋᐊᖅᐸᒡᓗᒍ ᑎᒥᒥᒍᑦ ᐱᐅᒃᓴᙱᓐᓂᖃᕐᒪᖔᑦ.

 

Picture8.png

ᐊᐅᒃᓯᐅᑎ (ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᖅ)

ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕐᕕᓂᓕᖕᓂ (6), ᓄᑕᕋᓛᑦ ᓂᕆᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᐅᑦᑎᐊᕆᖕᓇᖅᑐᖃᖅᑐᓂ ᓂᕿᓂᒃ ᖃᐅᑕᒫᑦ.

 • ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥ, ᓴᙱᔪᒥ ᐊᐅᖃᕐᓇᖅᑐᖅ
 • ᓄᑕᕋᓛᑉ ᖃᕋᓴᖓᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍᓗ

ᓄᑕᕋᓛᖅ ᐊᑦᑎᓗᐊᖅᑐᒥ ᐊᐅᒃᓯᐅᑎᖃᖅᐸᑦ, ᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ:

 • ᑕᖃᖓᖅᑰᔨᓗᑎᒃ ᖃᑕᖓᓗᑎᒡᓗ
 • ᓴᙲᑦᑐᑯᓘᖅᑰᔨᓗᑎᒃ
 • ᐋᓐᓂᐊᓕᒐᔪᖕᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ
 • ᓂᕆᒃᑲᐅᙱᓐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ
 • ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ

ᐃᕕᐊᖏᕐᒥ ᐊᒫᒪᒃᑎᑦᑏᓐᓇᕋᓱᒃᐸᒡᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒫᒪᐅᑎᒨᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐊᐅᒃᓯᐅᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐊᐅᑦᑎᐊᕆᖕᓇᖅᑐᖃᖅᑐᓂᓗ ᐃᒪᕐᒥ ᐄᔭᒐᖅᑎᓐᓇᓱᒃᐸᒡᓗᒋᑦ. ᐊᐅᒃᓯᐅᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᓂᕆᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ−ᓄᑕᕋᓛᖅᓯᐅᑦ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᓴᑦ, ᐆᓯᒪᔪᑦ ᓂᕿᓪᓚᑦᑕᑦ−ᓂᕿᓪᓚᑦᑖᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥᐅᑕᒃᓴᔭᕐᓂ. ᓴᐅᓂᑦᑎᐊᕆᖕᓇᖅᑐᓂ ᓂᕆᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ−ᓰᕐᓇᖅᑐᓂ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᕐᓂᒡᓗ, ᒪᒃᑖᖅ, ᐃᖃᓘᑉ ᓱᕙᖏᓐᓂᒡᓗ.