ᐅᐃᒪᔮᓕᖅᑕᖅᖢᓂ ᐃᓱᒪᔮᓕᖅᑕᕐᓂᖅ

ᐅᐃᒪᔮᓕᖅᑕᖅᖢᓂ ᐃᓱᒪᔮᓕᖅᑕᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᐅᕗᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂ ᐊᖏᔪᑲᓪᓚᖕᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᖅᑕᕐᓂᕐᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᒪᓐᓇ ᑕᐃᔭᐅᕙᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓱᙱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᙱᓕᐅᖅᐸᖕᓂᖅ. ᐃᓄᒃ ᐅᐃᒪᔮᓕᖅᑕᖅᖢᓂ ᐃᓱᒪᔮᓕᖅᑕᖅᑐᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᖅᐸᒃᐳᖅ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖃᓕᖅᐸᒃᖢᓂ ᖁᕕᐊᓱᙱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖃᓕᖅᐸᒃᖢᓂ. ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖃᓕᕌᖓᒥᒃ, ᐆᒻᒪᕆᒃᑐᒻᒪᕆᐅᓕᖅᐸᒃᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᔪᐊᖅᖢᑎᒡᓗ. ᖁᕕᐊᓱᙱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖃᓕᕌᖓᒥ, ᐊᑦᑎᒃᑐᒦᑦᑐᒻᒪᕆᐅᓕᖅᐸᒃᐳᑦ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖕᒥᓂᓗ ᖁᕕᐊᓱᙱᖦᖢᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᙱᑦᑎᐊᓕᖅᖢᑎᒡᓗ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᓄᑦ. ᖃᖓᒃᑰᕐᓂᖏᒃ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᖏᑎᒋᓂᖏᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᕐᕉᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᐅᔫᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑉᐸᒃᐳᒃ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐱᖅᔪᐊᒻᒪᕆᐅᓕᕈᓐᓇᖅᐳᖅ ᐱᕐᔪᐊᖑᓗᐊᓕᕐᓂᖓᓄᓪᓗ ᑖᓐᓇ ᐃᓄᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᐃᓪᓕᑦᑎᐊᖅᖢᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ, ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᒥ, ᓄᓇᓕᖕᓂᓘᓐᓃᑦ. ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᒍᓂ ᐃᓅᑑᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒡᓗ ᐊᓯᒥᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖃᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐅᐃᒪᔮᓕᖅᑕᖅᖢᓂ ᐃᓱᒪᔮᓕᖅᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓕᕐᓗᑎᒡᓗ ᓂᕆᐅᓇᖅᑐᖃᖅᐸᖕᓂᖓᓂᒃ ᐱᐅᔪᒥᒃ. ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᐳᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓇᖕᒥᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕝᕕᒋᔪᓐᓇᓕᕐᓗᒍ ᐃᒻᒥᓂᒡᓗ ᐱᐅᒋᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᒃ.