ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐋᖓᔮᖕᓇᖅᑐᓪᓗ

ᓇᓗᓇᖅᑐᖅ ᑭᓱᑦ ᐅᐃᕆᔾᔪᑕᐅᕙᖕᒪᖔᖏᑦ. ᖃᐅᔨᒪᔭᑦᑎᓐᓂᑦ, ᓯᕗᓕᖅᓱᕈᑏᑦ, ᐊᕙᑎᕗᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐊᑲᐃᓪᓕᐅᕈᑏᑦ, ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᖅᑐᓪᓗ ᐊᓂᒍᐃᓇᓱᖕᓂᖕᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᑦ ᐃᒃᐱᒋᔭᒥᓪᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐅᐃᕆᑉᐸᓪᓕᐊᓕᖕᓂᖕᒧᑦ. 

ᐊᖓᔮᕋᓱᓕᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᒪᒃᑯᒃᓯᒑᖓᒥᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓐᓇᕈᓕᓵᖅᑐᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᐃᕆᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓗᑎᒃ:

  • ᐱᐅᔪᓂᑦ ᐃᓅᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓐᓇᖕᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᖕᓂᓪᓗ. ᐃᓅᖃᑎᖃᖕᓂᕗᑦ ᐊᒃᓱᕈᖕᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᓂᒍᐃᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ.
  • ᐃᓱᒪᓗᑎᑦ ᓇᐃᑦᑐᓂᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᓂᒡᓗ ᑐᕌᕈᒪᔭᖕᓂᑦ ᐃᓅᓯᖕᓂᑦ. ᐃᓱᒪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖕᒪᖔᖅᐱᑦ ᑎᑭᓐᓇᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᑐᕌᕈᒪᔭᑎᑦ. 
  • ᐅᐸᒃᓯᒪᕙᒡᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᖕᓂᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓪᓗᒍᓗ ᐅᐸᒃᓯᒪᓪᓗᒍ.
  • ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᖅᓯᐅᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖕᓂᑦ ᐊᑑᑎᓕᖕᒥᓪᓗ, ᓲᕐᓗ ᓴᓇᐅᒐᓕᕆᓂᖅ, ᕿᑎᖕᓂᖅ, ᒥᖅᓱᖕᓂᖅ, ᐃᑲᔪᖕᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖕᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᓇᑉᐸᐃᓐᓇᖕᒥᑦ.
  • ᐊᒃᓱᕈᖕᓇᖅᑐᒃᑰᓗᐊᙱᓪᓗᑎᑦ. ᐅᕗᙵᐅᓗᑎᑦ ᐊᒃᓱᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐃᓗᐊᓂᑦ ᐅᕙᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ
  • ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒍ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖕᓃᑦ. ᐅᕗᙵᐅᓗᑎᑦ ᐃᓱᒪᑦᑎᐊᕆᖕᓂᖅ ᐃᓗᐊᓂᑦ ᐊᔪᕆᖅᓲᓯᖕᓂᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᓂᒡᓗ.

ᐅᐃᕆᓯᒪᓃᑦ ᐃᓅᓕᓴᑦᑎᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᓂᑯᐃᑦ ᒪᒥᓯᒪᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖏᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᖁᕕᐊᓱᒡᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᓯᖃᕐᓗᑎᒃ. ᑭᓯᐊᓂ ᓄᖃᕐᓂᖅ ᐊᔪᕐᓇᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ. 

ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᔪᖅ ᐋᖓᔮᖕᓇᖅᑐᖕᓂᖕᒧᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᓂᕐᓗ ᐱᑦᑕᐃᓕᓂᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᓗᑎᒡᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᑎᒡᓗ. ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕈᕕᑦ ᐋᖓᔮᖕᓇᖅᑐᖃᑦᑕᖕᓂᖕᒥᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᓂᖕᒥᓪᓗ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᖕᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᑦ ᑕᑎᒋᔭᖕᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓐᓇᖕᒥᑦ (ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᒥᑦ, ᐃᓚᖕᓂᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔨᒥᑦ, ᐃᓐᓇᖕᒥᑦ, ᕿᑎᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒧᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᒧᑦ, ᓯᓚᖅᑲᑎᖕᒥᐅᑕᖕᓄᓪᓘᓐᓃᑦ).

ᑭᓇᐅᓂᕐᓂ ᖃᐅᔨᔭᐅᙱᓪᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ: