Aaniaqtailinikkut piqatigiingniq

Aaniaqtailinikkut piqatigiingniq ilauyuq tamainun ihumakkut aaniaqtailiniq. Piyaaqtugut aaniaqtailinikkut piqatigiingnirmun kimuli—ilaptingnun ilanatptingnun, uvalu angutautinun angnautinun.iglumi aipariingnun. Piqatigiingniq qilamik piyagiaqangituq uvalu munaginikkut havagiaqaqtut aaniaqtailinikkut piqatigiingnirmun.

 Aaniaqtailinikkut piqatigiingniq, inuit pidjutiqaqtut qanuginiitigut piyamingnik.

 • Ukpiguhuutilutik
 • Iqudjutihimaitumik
 • Naalatttiaqatigiiklutik
 • Ikayuqatigiiklutik pigiaqaqat
 • Pittiagutilutik—kikliit, timiit, uqaratik, ilanatik, ilatik, piutitik
 • Angiqatigiiklutik kinaungmangaatigut
 • Itquumayumik inmikkut
 • Ikayuqatigiiklutik tikinahuagutimingnun uvalu piumayamingnun
 • Aghuuqatigiiklutik uvalu nakuutqiatigut pihimalutik

Aaaniaqtailinikkut Piqatigiiklutik

Aaniaqtailinikkut piqatigiingniq aulagutiyukhaq aadjikiiktumik idjuhiitigut piqatigiingniq. Ilauyut tautuktitiniq iqaiyangnikkut—imaatun tahiuqhutik, iqimiplutik, kuniktuqhutik, nuliqinikkullu idjuhiq. Tamaat inuk piyagiaqaqtuq piqpagiyauluni uvalu qayangnaitumik qayangnailgumilu.

Hivulingni, piqatigiik nayuqatigiigumainaqtuk. Aghuungnaqtuq aipariik inungmiuqataaqlutik piqpaginikkut aalanun inungnunlu.

Ikayuutauniaqtuq kangiqhimalugu piqatigiingniq aalangayuq aaniaqtailinikku ihunginingmunlu. Amigaitut ayuqhaliqhutik humi qitqani, amigaitut aalakiingnikkut tamangnin. Inuktun, attautit hakugingniqaqtut uvalu hakugingitutiklu.

Ayuqhautiqaqtumik piqatigiingniq

Ayuqhautiqaqtumik piqatigiingniq, inuk quviahungituq, qayangnautiqaqtuq, uvaluuniin iqhiyuq.

Ayuqhautiqaqtut piqatigiingnit, pidjutiqaqtut attauhingmun uvaluuniin amigaitunik hapkuninga idjuhingnik:

 • Ighitaaribluni qanuq uqauhingminun, qanugiliuqhuni, ihumablunilu
 • Atuqhugit iqaiyangnikkut uvaluuniin ihumakkut hakugingnirmik ataniqtuiyaamini inungmun
 • Iqaiyangnikkut, ihumakkut, uqauhikkut, maniliqinikkut ihuinaagutinik
 • Atuqhugit ihumaaluutit ataniqtuidjutigiblugu uqaqtainik, hulidjutaanun uvalu ihumaanun

Ilangini piqatigiiniq ayuqhautiqaqtumik, ayungnangniaqtuq uvaluuniin ayungnaqhuni qanuq ihuaqhiyuumigiangani. Aalani ayuqhautiqaqtumik piqatigiingniq, tuhaqtitinikkut uvalu ihuaqhiyuumirumihimaitumik.

Ikayuqtauniq

Leave This Page

Ikayuqtighaqaqtuq inungnun ayuqhautiqaqtunun uvalu ningangnikkut piqatigiingnungmun. Una Saillivik Pinahuagut munaqhiyuq uvalu ikayuqhugit ihuinaaqtauyut ilamingnun ningangnirmun. Inuuhiliqiyit ikayungniaqtait angnat nutaqalu qimaapkaqlugit. Qanuginiitigut, nuutiqhugit ilagiit qayangnailgumun—qimaavingmun uvaluuniin hivuuganailgumun aihimavingmun.

Nunavunmi tadja piqaqtuq Ilagiiktunun Ningangnikkut Qimaavingnik nunallaani: 

 • Iqaluktuuttiaq – St. Michael’s Ajurhaliqtuni Qimaavia: (867) 983-5232
 • Iqaluit, Qimavvik Qimaavia: (867) 979-4500
 • Kugaaruk Qimaavia: (867) 769-6100
 • Kugluktuk Anrnat Qimaavia (867) 982-3210
 • Kangiqliniq, Kataujaq Qimaavia: (867) 645-2214

Qimaaviqangipat humi nayurangni, piliihimat uvaluuniin nunangni Inuuhiliqiyit uvaluuniin nunallaani Maligaliqiyit Havaktiit qanitqiamun agitiniaqtaahi qayangnailgumun.  Paqiniaqtatit titiraqhimayut qanuq hivayagiangani hapkua havaktit attautini Nunallaani Kavamatkut Nunavunmi Qaritauyaliqiviani, hamani.

Qilamiuqqat, hivayaqlugit PILIIHIMAT. Nutaraqaqat iglumi, PILIIHIMAT hivayangniaqtait inuuhiliqiyit.  Hivayaqtaaqtatillu Nunavunmi Inuinaaqtaunikkut Kivgaqtuiyut qilamiuguvin uvaluuniin ikayuqtighailiuguvin uvani 1-866-456-5216.