Acetaminophen Niaquqhiutit

Hunauvaa acetaminophen?

Acetaminophennik atuqtaunginaqtuq havaut ullugianaitkutikharnik kidjaumakumiklu. Nalvaaqtauhimayuq taima avatquhimayuq taima 700 hananik havautinik, taimaitunik Tylenol-nik, Midol-nik, NeoCitran-nik, Nyquil-nik allaniklu havautinik.

Hunauyut inuuhirinikkut ayungnautigivakhimayut?

Acetaminophenngit, taimaitutun Tylenolnik, ikayuutiniaqtun quviatagianganik, taima atuqtaugumik ihuaqtumik, kihimi kiklivikhaqaqtunik taima qaffinik igiyakharnik atauhirmi ublumi. Avatqutkuvit atuqtauvikhangit havautikharnik ayungnautiqarniaqtun tinguknun huiktitiniaqtunikluuniit.

Hunauva hamna acetaminophen-nik niaquqhiutinik havautituqpaallakhimayuq?

Kihiani, avatqutaqpalaaguvit havautinik, ihuangitumik unaluuniit pihukhaaqhutin, tainiqaqtuq havautituryuaqtun.

Havautituqpalaarniq ayungnautihimayuq taimailiurumik:

  • Atuqpalaanginarniaqtun iihiyut amigaitunik havautinik atautikkut.
  • Havautituqhimaagumik allanik havautinik atautikkut taima piqaqtunik acetaminophennik.

Qanur atugiaqaqtun acetaminophenngit qayangnairutikharnik?

  1. Igihitailutin amigaitunik havautinik piqaqtunik acetaminophennik atautikkut.
  2. Maliglugit atuqquyauhimayut tuniyauhimayut munaqhitkunnit.  Apigiqattarlutin ayuirlutinlu taima havautikhatin piqaqpanik acetaminophen-nik.
  3. Taigupaglugit maliqalugillu titiraqhimayut titiranuat havautit puungani taima tunihitinatin havautituqtinatinluuniit.
  4. Pihimalugit havautit aulahimayunik puungani taima taigugianganik naunaitkutit titiranuaq puungani itqaumalutinlu havautikhatin hunauyukhat atuqtauyukharnik. Akhurnaqtuq ilitugiyaangat qaffinik havautituqtauyukhauyutin, qanurlu ihiqataqtakhatin, ilihimalutin qakugu nutqaqtauyukhat.
  5. Munagilugit qaffinik havautinik ihiimayutin qangalu kingulirmi ihiivakhimayatin.
  6. Tutquttiarlugit havautitit qayanairutmi kiluutaqhimayuniklu qulliniqarnirmilu taima nuttaqqat ihalimaitainik.
  7. Uttuqqanguqhimayut uvaluuniit atuqtauhimaitut havautit munaqhiqarvingnut nunangni ihuaqtumik ingittauyanginni.

  8. Tingukkut aanniarutiqaruvit uvaluuniit pingahunik amigaitqiyanikluuniit tanngarnik niuqqaqpakkuvit ubluq tamaat, amigaitilangit qayangnaitumik iiyattatit ikitqiyauyunaqhiyut titiraqtauhimayumit havautiqarvikpit titiraanit.

Ilihimalugit tamaat havautituqtaaqtangnik!

Avatquhimaitumik kiklivikhaqaqtunik ublumi havautikhangit taima 4000 tausinik miligramnik, taima aadjikutagigamiuk aitnik hakugiktunik havautinik taima 500 hananik miligramnik, unaluuniit 12lunik naunaitun havautinik 325nik miligramqaqtunik.

Taima kikliniqaqtun atautimiitunik taima acetaminophennik ublumi atauhirmi ikikliyumiqhimayuq taima nuttaqqanik ukiuqangitunik 12nik. uqumailitaangit ukiungitlu naunairutiqaqtun havautituqtakharnik malikhautiqaqtun talvani havautmi taima nuttaqqat acetaminophennik havautingnik.

Ilingnik munarittiaqpaglutit timingni ihumangnillu inuuhirittiarutikharnik

Ilangit inuit havautituqpaalaliqpaktut imaitkangamik ihumamikkut aanniarangamik  uvaluuniit pigangamik ihuumaluknirmik uvaluuniit ningaumaliramngamik. Itqaumaluhi avaliingangitutin. Ilvitluuniit inungmikluuniit qauyumaguvit ayuqhaqtumik ihumaluutiqaqtumiklu, ikayuqtikhaqaqtuq. Uqaqqatigivaklugit ilannagiyan, ilagiyanik, ilihaiyiingit, uqautiyutlu havaktiit Iningnikhatluuniit. Uqautigilugit qanuqtut ihumaluliruvit ililiqtutin ilikkut qanuqtunlu ihumaluutiqaliruvit ilingni. Munaqhiliarlutin uqaqqatigilugit ihumaliqiyiingit havaktiit.