ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑏᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᕐᒧᑦ (ᓄᕙᖕᓇᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ)

ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᓄᑕᕋᓛᑦ ᑕᖅᑭᓕᖕᓄᑦ 6−ᓂᑦ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ, ᓄᕙᖕᓇᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᑭᐊᒃᓵᑕᒫᖅ. ᓄᕙᖕᓇᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ ᐱᔪᓐᓃᖅᐹᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓇᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓂᕐᒥᑦ (ᓄᕙᔪᐊᕐᓇᖅᑐᖅ). ᓄᕙᖕᓇᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᖅ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᓄᑕᕋᓛᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ.

ᓄᕙᖕᓇᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᕗᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᖏᖢᓂ ᐊᕐᕋᒍᓕᖕᓄᑦ 65−ᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕙᒡᓗᒃᑐᓄ, ᐆᒻᒪᑎᕐᓗᒃᑐᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᓱᑲᖃᙱᓗᐊᖅᑐᓄᑦ.

ᓄᕙᖕᓇᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᕇᒃᑯᓯᖅᓯᖃᑦᑕᖅᐳᑦ. ᑕᑯᒋᐊᖁᔪᖅ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ (www.flunu.ca) ᐃᓕᑦᑎᕕᒋᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ. ᐋᓐᓂᐊᕇᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓴᐅᓂᙳᓇᕐᒧᑦ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᖏᑉᐹᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ.