ᐊᕙᖃᑦᑕᕐᓂ

ᖃᕋᓴᒃᑯᑦ ᐊᓐᓂᖅᑐᕕᓂᐅᓗᓂ ᐊᕚᓚᐅᖅᓯᒪᓗᓂ ᖃᕋᓴᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓱᕈᓐᓂᕐᓇᖅᑐᖅ ᐊᔪᕈᑎᑕᕐᓇᖅᖢᓂᓘᓃᑦ − ᕿᓚᒥᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᓚᓐᓂᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓱᕈᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᓂ ᐃᓅᓯᓕᒫᕐᒧᑦ; ᖃᕋᓴᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓱᕈᓐᓃᓲᖅ.

ᖃᐅᔨᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕚᖅᑐᕕᓂᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᓲᖑᖕᒪᖔᖅ

 • ᖃᐅᔨᒪᔪᓐᓃᖅᓯᒪᓗᓂ
 • ᓂᐊᖁᙳᓂᖅ ᐋᓐᓂᕐᓇᖅᑐᐊᓗᖕᒥᒃ
 • ᑕᐅᑐᑦᑎᐊᕈᓐᓃᕐᓂᖅ
 • ᐱᓱᒍᓐᓇᑦᑎᐊᖏᓪᓗᓂ
 • ᓇᓗᓕᐅᒪᓗᑎᑦ
 • ᑐᑭᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᑲᑕᓕᕐᓗᑎᑦ
 • ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᑦᑎᐊᙱᓪᓗᓂ
 • ᑭᐅᙲᓐᓇᓕᕐᓗᓂ (ᑐᐹᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓗᒍᓘᓃᑦ)

ᖃᓄᐃᑦᑐᕕᓂᐅᓐᓂᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ 24-ᒥᑦ 72−ᓄᑦ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕚᓚᐅᖅᓯᒪᓐᓂᕐᓗᓂ.

ᐊᕚᓚᐅᕋᓱᒋᓐᓈᒍᕕᑦ ᑭᓇᒥᒃᑭᐊᖅ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᕐᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓂᒃ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᓂᓘᓃᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᑲᐅᑎᒋᓗᑎᑦ.

ᐃᒪᓐᓇ ᐊᕚᖅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᓗᑎᑦ ᐊᑲᐅᓯᕚᓪᓕᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ

 • ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕈᕕᑦ, ᑎᓯᔪᒥᒃ ᓇᓴᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᓐᓄᕌᓂᒡᓘᓃᑦ ᐋᓐᓂᔾᔭᐃᒃᑯᑎᓕᖕᓂᒃ ᐊᑐᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓅᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒃᐸᒡᓗᑎᑦ.
 • ᓇᓴᐃᑦ ᑎᓯᔪᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖁᔭᐅᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑎᑦ:
  • ᑐᓗᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᒃᑯᑦ, ᓲᕐᓗ ᕼᐋᑭᕐᓗᑎᑦ
  • ᐊᖁᓪᓗᑎᑦ ᐃᑭᒪᓗᑎᓪᓘᓃᑦ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᒥᒃ ᑎᓴᒪᓕᖕᒥᓪᓘᓃᑦ
  • ᐸᐃᓯᑰᕐᓂᐊᕈᕕᑦ
 • ᓄᓇᓯᐅᑎᒥᓘᓃᑦ, ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᔪᖅ ᐃᑭᒪᔪᓕᒫᑦ ᓇᕿᑕᕆᓯᒪᓗᑎᒃ. 
 • ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᒥᑭᑦᑑᑎᐅᔪᓪᓗ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᑲᑕᖕᓇᖅᑐᖃᖅᐸᑦ, ᓲᕐᓗ ᐊᓃᕋᔭᒡᕕᖕᒥ.
 • ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᐅᖃᑎᖃᕈᕕᑦ ᐅᒡᓚᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕈᕕᓪᓘᓃᑦ:  ᒪᔪᕋᐅᑏᑦ ᖁᓛᓂ ᐊᑖᓂᓘᓃᑦ ᓯᒥᓕᕐᓗᒍ, ᒪᔪᕋᐅᑎᖃᖅᐸᑦ ᐃᒡᓗᐃᑦ.
 • ᐸᐃᓯᑰᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔭᓲᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᕿᓪᓕᖅᑐᖃᖅᑐᓂᒃ ᑕᓕᐊᒍᓪᓘᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓕᖕᒥ ᐊᒻᒪᓘᓃᑦ ᖃᐅᒻᒪᖁᑎᓕᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐸᐃᓯᑰᕆᔭᐃᑦ ᑖᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᑯᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ.

ᑎᓯᔪᒥᒃ ᓇᓴᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓖᑦ

ᑎᓯᔪᐃᑦ ᓇᓴᐃᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐸᓚᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᓲᕐᓗ ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᕋᓗᐊᖅᐸᑦ ᓂᐊᖁᖓᒍᑦ 80%−ᒥᒃ ᖃᓄᐃᙱᑉᐹᓪᓕᕈᓐᓇᕐᒪᑕ.

ᐊᑐᖁᔭᐅᓲᖑᔪᖅ ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐃᓐᓇᐃᓪᓗ ᓈᒻᒪᒡᔫᒥᔪᒥᒃ ᓇᓴᖅᓯᒪᕙᒡᓗᑎᒃ ᑎᓯᔪᒥᒃ, ᐸᐃᓯᑰᕋᓗᐊᕈᑎᒃ, ᑎᓴᒪᓕᒃᑰᕋᓗᐊᕈᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᓯᑭᑑᕋᓗᐊᕈᑎᒃ.

ᑎᓯᔪᖅ ᓇᓴᕆᔭᐃᑦ ᓈᒻᒪᒋᒐᓗᐊᕐᒪᖔᖅ,2V1 ᐊᑐᐊᒐᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ! .

 • ᓇᓴᕆᔭᐃᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᖃᓪᓗᖏᓐᓂ ᐅᖓᓯᒃᑎᒋᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓄᒐᙳᐊᑎᑦ ᓇᓕᒧᖓᓂ
 • ᐃᐱᐅᑕᖓ ᓯᐅᑎᖕᓂᒃ ᐊᕙᓗᓪᓗᐊᖅᑐᖅ V−ᓚᓯᒪᓕᕐᓗᓂ
 • ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓄᒐᙳᐊᕐᒥᒃ ᐃᓂᖃᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᐃᐱᐅᑕᖓ ᑕᓪᓗᖕᓄᑦ