ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᓖᑦ

ᐃᒡᓗᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑏᑦ, ᐅᐊᓴᐅᑏᑦ, ᐅᖅᓱᐃᓪᓗ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᐄᔭᐅᒍᑎᒃ, ᓂᐅᖅᑕᐅᒍᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᙱᒃᑯᑎᒃ.

ᐊᑐᖁᔭᐅᔪᑦ ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᓕᖕᒥᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᖁᓇᒍ:

  • ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ, ᑮᒡᓗᒍᓗ

ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᕙᒡᓗᒋᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᑦ, ᐅᐊᓴᐅᑏᑦ, ᐄᔭᒐᐃᑦ, ᐅᖅᓱᐊᓗᐃᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᒋᑦ ᑮᒃᓯᒪᓗᓂᓗ ᐴᖅᓯᒪᕝᕕᖏᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑎᒍᔭᐅᑦᑕᐃᓕᓗᑎᒃ.

  • ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓗᑎᑦ

ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᖃᐅᔨᑎᓪᓗᒋᑦ [ᒥᐊᖅᓯᓂᖅ, ᐄᓯᓂᖅ, ᓂᐅᖅᓯᓂᕐᓘᓃᑦ ᑲᓄᔾᔪᑎᓂᒃ] ᑲᑉᐱᐊᓇᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᐋᓐᓂᐊᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ.

  • ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᙱᓪᓗᒋᑦ

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᙱᓪᓗᒋᑦ ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᓖᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᐱᔭᐅᖦᖤᕐᓂᐊᕐᒪᑕ. ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᖃᑦᑕᓪᓗᐊᖏᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᕙᙱᓪᓗᑎᒡᓗ ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᓕᖕᓂᒃ.

ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ, [Prescription and Over-the-Counter ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᑦ] ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐱᓂᕐᓗᒃᑎᑦᑎᑕᐃᓕᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ.