ᑎᒥᑉ ᓈᒻᒪᒋᙱᑕᖏᑦ

ᑎᒥᑉ ᓈᒻᒪᒋᙱᑕᖏᑦ

ᑎᒥᒧᑦ ᓈᒻᒪᓐᖏᑦᑐᑦ

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑎᒥᒧᑦ ᓈᒻᒪᓴᓐᖏᓐᓂᐅᔪᑦ ᓂᕿᓂᒃ ᖃᓄᐃᓗᐊᖏᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᐊᒃᓱᒻᒪᕆᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᒃ. ᖃᖅᑯᐊᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᐹᖅᑐᓂᖔᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᖅᑯᐊᒐᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᑦ ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᓈᒪᒋᔭᐅᓐᖏᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ.

ᓂᕿᒥᒃ ᓈᒻᒪᓴᓐᖏᓐᓂᐅᔪᖅ ᐊᒃᓱᐊᓘᓐᖏᓂᖅᓴᐅᔫᒐᓗᐊᑦ ᖃᖅᑯᐊᒐᕐᓄᑦ ᓇᒻᒪᓇᓐᖏᓐᓂᐅᔪᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑲᐅᓐᖏᑦᑐᕈᓘᓇᖅᑐᑦ. ᐃᒪᐃᑦ, ᐃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓐᓂᓐᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᕈᓘᒻᒥᔪᑦ ᐊᒥᓱᓂ ᓂᕿᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᒐᔪᒻᒪᑕ.

ᑲᓇᑕᒥ ᓇᒻᒪᒋᔭᐅᓲᖑᓐᖏᑦᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᓈᖅᓯᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔫᒐᓗᐊᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓂᕿᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᖁᓕᐅᔪᑦ ᓇᒻᒪᒋᔭᐅᓐᖏᒐᔪᑦᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓗᑎᒃ “ᐃᓚᓯᒪᔪᖅ [ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᓐᓂ ᐃᓚᖓ]” ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ.

ᓂᖀᑦ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᕈᑕᐅᔪᑦ

ᓂᖀᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑲᐅᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖏᒻᒥᔪᑦ ᐊᒃᓱᐊᓘᓐᖏᓂᖅᓴᐅᔪᑦ ᓇᒻᒪᒋᔭᐅᓐᖏᓪᓚᕆᑦᑐᓂᒃ. ᐃᓚᖓᑦ ᓂᕿ ᐊᑲᐅᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖏᒻᒥᔪᖅ ᐃᒻᒧᖃᖅᑐᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᒻᒧᒦᑦᑐᖅ ᓱᑲᕈᔫᒻᒪᑦ ᓰᓯᓃᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᔫᒍᓂ. ᐃᒻᒧᒻᒧᑦ ᐊᑲᐅᓐᖏᓐᓂᐅᔪᖅ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑉᐱᐊᓇᓐᖏᑦᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᓈᓐᖑᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐳᓪᓚᒃᓯᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ. ᓱᕈᓯᑦ ᐃᒻᒧᒻᒧᑦ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᓲᑦ ᒥᑭᑦᑐᑯᓗᒻᒥ ᐃᒻᒧᑦᑐᐊᕐᔪᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᒪᒃᑯᓇᓐᖓᑦ ᐃᒻᒧᖃᖅᑐᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᔫᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᓰᓯ, ᖃᓄᐃᓕᓐᖏᓪᓗᑎᒃ. ᐅᒃᑐᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖃᓐᖏᑦᑐᒥ ᐃᒻᒧᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᒻᒧᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᒻᒧᓯᐅᒐᐃᑦ ᐃᒻᒧᖏᑦ ᐊᑲᐅᒋᓐᖏᒃᑯᕕᒋᑦ.

ᖁᓕᐅᔪᑦ ᖁᓪᓕᖅᐸᐅᔪᑦ ᓂᖀᑦᑎᒥᒧᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓐᖏᓗᐊᓐᖑᐊᖅᑐᑦᑲᓇᑕᒥ:

  1. ᖃᖅᑯᐊᒐᐃᑦ
  2.  ᓇᐹᖅᑐᒥᓐᖓᖅᑐᑦ ᖃᖅᑯᐊᒐᐃᑦ
  3. ᐃᒻᒧᒃ
  4.  ᒪᓐᓃᑦ
  5. ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᓂᖀᑦ
  6. ᑕᕆᐅᓖᑦ ᓂᓕᕐᓇᐃᑦ
  7. ᐸᓚᐅᒑᒃᓴᑦ
  8. ᓂᐊᖃᐅᔭᑲᓪᓚᐃᑦ ᖄᖓᓅᖅᑕᐅᓲᑦ
  9. ᖁᖅᓱᖅᑐᖅ ᓄᑕᕋᕐᒧᑦ ᐊᓇᐅᔭᖅ
  10. ᑕᕆᐅᒃᓴᔭᐃᑦ