ᓄᒫᓱᓐᓂᖅ

ᓄᒫᓱᓐᓂᖅ

ᐅᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᕈᑏᑦ ᐅᔾᔨᕆᒋᐊᓕᑦᑎᑦ.  ᐅᑯᓂᖓ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᖃᑦᑕᕈᕕᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᓐᓄᒃ ᒪᕐᕉᓐᓄᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᖃᖅᑐᒃᓴᐅᔪᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ.  


ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕋᕕᑦ.

 • ᓂᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑎᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕿᓪᓕᒍᕕᑦ ᐅᖁᒪᐃᓪᓕᓗᐊᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᑭᓱᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖃᕐᓇᒃ
 • ᑭᓱᓕᒃᑲᐅᒍᓐᓃᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᖃᓯᒪᐃᓐᓇᓕᖅᑐᑎᑦ
 • ᑲᒪᒋᔭᖃᑯᑖᒍᓐᓇᐃᓕᓪᓗᑎᑦ, ᐳᐃᒍᑐᓕᕐᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᓐᓇᐃᓕᓪᓗᑎᑦ
 • ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐊᑑᑎᖃᕈᓐᓃᖅᑐᕐᔫᔮᕐᓗᑎᑦ
 • ᑭᓲᙱᑦᑐᒧᑦ ᐅᒡᒍᐊᖃᑦᑕᓕᖅᑐᑎᑦ
 • ᓯᓂᒍᓐᓇᐃᓕᓪᓗᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᐅᐃᕐᖓᐃᓐᓇᓕᖅᑐᑎᑦ.
 • ᕿᓄᙵᒃᓴᕋᐃᓪᓗᑎᑦ
 • ᐃᒻᒥᓃᕈᒪᐃᓐᓇᓕᖅᑐᑎᑦ ᑐᖁᒥᒃ ᐃᓱᒪᖃᐃᓐᓇᓕᕐᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ

ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᒍᕕᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᓐᓄᒃ ᒪᕐᕉᓐᓄᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᖃᖅᑐᒃᓴᐅᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖓᓄᑦ.  ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕋᕕᑦ ᐅᖃᖃᑎᒋᒍᕕᐅᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓗᑎᑦ. 

ᓄᒫᓱᓐᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᖃᓲᑦ ᐅᑯᓄᖓ

 • ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᒋᔭᐅᓗᐊᖅᑐᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᕈᕕᑦ.
 • ᐊᐃᑉᐸᐃᓪᓗ ᐊᕕᒃᑯᔅᓯᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓐᓇᐅᓗᐊᓕᕐᓂᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᖅᑎᓪᓗᑎᑦ. 
 • ᐱᐊᕋᖅᑖᖅᑐᓂᓗ ᓄᒫᓱᓕᕐᓇᕆᕗᖅ.  ᑕᐃᒪᐃᒃᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᕿᑐᕐᖓᖅᑖᕋᑖᖅᑐᒥᓃᑦ ᓄᒫᓱᓲᖑᓂᕋᖅᑕᐅᕗᑦ.
 • ᖃᐅᑕᒫᓪᓗ ᖃᐅᒪᔪᒦᙱᓗᐊᕈᕕᑦ ᓄᒫᓱᓕᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑎᑦ.  ᖃᐅᒪᙱᓗᐊᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒍ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᓄᒫᓱᓕᕐᓇᕆᕗᖅ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᓄᒫᓱᓐᓇᖅ.

ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᖃᑕᙳᑎᖏᑦ, ᑲᙳᑦᑎᓲᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᓗᕈᒃᑯᔾᔨᓪᓗᑎᑦ ᓄᒫᓱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᕝᕕᐊᕈᑎᒋᑦᑕᐃᓕᒃᑭᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓇᓱᒃᑎᓪᓗᑎᑦ.  ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᑦ ᓄᒫᓱᑦᑐᖃᒃᑲᐅᒻᒪᑦ.  ᓄᒫᓱᓐᓂᖅ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᑲᒻᒪᓲᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓂᒃ, ᐊᖑᑎᓂᑦ, ᐊᕐᓇᓂᑦ, ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᐅᕕᓂᕕᑦ ᐊᒥᐊᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ.

ᓄᒫᓱᓐᓇᓱᒋᒍᕕᑦ, ᐅᖃᐅᑎᓗᒍ ᓘᒃᑖᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ.  ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᒋᓗᒍ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᓕᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕋᕕᑦ ᐃᓅᓯᕐᓂᑦ.  ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓴᕋᐃᒃᑯᕕᑦ, ᐊᑲᐅᓯᓂᖅᓴᐅᓴᕋᐃᒍᓐᓇᕋᕕᑦ.