ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐊᑐᕋᒃᓴᑦ

ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐊᑐᕋᒃᓴᑦ

ᓂᕆᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖅ

  ᓄᓇᕘᒥ ᓂᕿᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᓗᒍ
ᐊᒥᐊᒐᒃᓴᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ
ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔾᔪᑎᑦ
ᐃᒥᒐᖃᑦᑕᕈᓐᓃᕆᑦ ᑭᒍᑎᑦᑎᐊᕆᖕᒥᐊᕋᕕᑦ! 2014
ᐃᒥᒐᙱᖔᕐᓗᑎᑦ! ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᑦ 2014
ᓄᑕᕋᓛᑉ ᓂᕐᑭᒋᖅᑳᖅᐸᒃᑕᖏᑦ
ᐃᑭᐊᒻᒥᓖᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᒃᑯᑦ ᓴᓇᓇᖅᑐᑦ
ᐃᒥᒐᙱᖔᕐᓗᑎᑦ! ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᑦ

ᐃᒥᒐᖃᑦᑕᕈᓐᓃᕆᑦ ᑭᒍᑎᑦᑎᐊᕆᖕᓂᐊᕋᕕᑦ!

ᐃᒥᕐᓂᐊᖅᑕᑦ ᐃᓱᒪᒋᓇᓱᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ ᐅᔾᔨᕆᕙᒡᓗᒋᑦ ᓱᑲᑦ ᐃᒥᖅᑕᓐᓂᒃ!

ᐅᓐᓛᒃᑯᑦ! ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᒃᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖕᒍᓗᓂ ᓂᖅᖠᐅᕈᑎ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᖅᑎᑦᑎᔨ ᕐᑲᐅᔨᒪᔾᔪᑎᖕᒐ

ᕕᐊᖏᑯᑦ ᐊᒫ ᒪᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᑲᔪᖏᖅᓴᐅᑏᑦ
ᐃᕕᐊᖏᒃᑯᑦ ᐊᒫᒪᒃᑎᓪᓗᒍ ᓄᑕᕋᓛᑦ

ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓂᕿᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᖅᑲᒐᕐᓂᑦ ᓄᓇᕗ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᑦ

ᐃᒥᒐᖃᑦᑕᕈᓐᓃᕆ 2016
ᐃᒥᕐᓂᐊᖅᑕᑦ ᐃᓱᒪᒋᓇᓱᒃᑲᓐᓂᕐᓗ 2016

ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒧᑦ ᒪᓕᒐᒃᓴᖅ ᐃᒥᒐᙱᖔᕐᓗᑎᑦ! 2016

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᑎᑎᕋᖅᕕᒃᓴᖏᑦ - ᐃᒥᒐᙱᖔᕐᓗᑎᑦ! 2016
 

ᓂᖅᑎᐅᕈᑏᑦ

 

ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔪᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔪᖅ

 

ᑎᒥᒧᑦ ᓱᑲᖃᓗᐊᓕᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᑦ

ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑐᕐᓂᓕᖕᓂᒃ ᓂᕆᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᒃᑯᑦ ᓱᑲᖃᓗᐊᕐᓂᖅ
ᐱᖃᐃᓕᓴᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᒃᑯᑦ ᓱᑲᖃᓗᐊᕐᓂᖅ
ᑭᓲᒻᒪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 2 ᐊᐅᒃᑯᑦ ᓱᑲᖃᓗᐊᕐᓂᖅ?/ᐊᐅᒃᑯᑦ ᓱᑲᖃᓗᐊᓕᕐᒪᖓᖅᐱᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ 2 ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ 
ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᒃᑯᑦ ᓱᑲᖃᓗᐊᕐᓂᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᒃᑯᑦ ᓱᑲᖃᓗᐊᕐᓂᖅ
   
ᐊᐅᒃᑯᑦ ᓱᑲᖃᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᕋᓱᒡᓗᒍ ᐊᔪᕐᓇᖏᑦᑐᑯᓗ

ᓂᕿᒋᔭᑐᐊᕆᔭᒃᓴᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᑦ

 

Vitamin D-ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ 2015