Sukaklungnikkut

Sukaklungnikkut

Sukaklungniq aanniarutauyuq taima timingit piliuluagungnaituq aulatjutikharnik.  Auladjutikhaq akhuqnaqtuq hunavaluk taima timit piqaqtukhaq taima sukanik piliugiangat auladjutikharnik.  Sukaklungniqaguvit taima sukanik piliugiangat auladjutikharnik, suka tamna aulayungnaiqpaktuq aungani, taima inuuhirittiaqnaitumik “qulvaqtiqhimayumik aunganik sukanik.”

Sukakalungniq hivulliqtigiaqaqtuq inuuhirittiaqnairutingnik naiklilaaqtittaaqhunilu inuuhirni.  Ilaani ilitquhiangugamiuk ilamingni, kihimi aulaniaqaqtuq munagittiangitkumi inuuhirni.  Niriinaqhutik quyagingnaq, imiinapalaagumik taaqninik, iqaiyaluayuitkumilu, taima sukaklungniliqivaktun inuuhirni. 

 

Taimailitkuvin, malikhautikharnik pigiaqaqtutin munagittiagiangat aanniarut ikikliyumigiangatlu ayungnautiqyuangitnik.  Ukuat malikhautikhat ilaqaqtun havautikharnik, niriyainiklu munagittiaqlutik, iqaiyailutiklu allamiklu inuuhiqaqhimaaqlutik.

 

Malrungnik naunairutiqaqtun sukaklungnirnik

 

Aulaniqaqtun 1mi Sukaklungnik.  Una naunairutiqaqtugaluaq “Sukaklulihaarluniktun” taima nukakhitqianganik nuttaqqanik nalvaaqtauvakami.  Kihimi aulagiaqaqtuq ukiuqaqtunik kitunikliqaak.  Uvani sukaklungnirmi, timingit inmikkut sukaklukliugungnaiqhuni.

Aulaniqaqtuq 2mi Sukaklungnik. Imaituq sukaklungniq naunairutiqaqtun, nirittiarungnaihutik, imirungnaiqhutiklu ihuaqtumik, iqaiyaliqiyungnaiqhutiklu sukaklunikpaktun.  Imaitunik sukaklungnirmik timingni hauvauhittiaqpaktun sukaklungnikharnik timingni.

 

Piqaqtuqlu “Sukaklungniqniaqtunik.”  Sukaklungniaqtuqaqtun auladjutiqaqtuq taima inuk kituliqaak ayungnautiqaqniaqtuq Taimaitumik Naunaitkutmik 2mik Sukaklungnirmik, taima ihumagiyukhauyutin munarhiliaqlutin munarhit talvani takugiangat sukaklungnirmik aunganik.