Alianaiguhungniq

Alianaiguhuktut atuqhugit hakuginnitik aaniqlugu uvalu kanguhaiblutik aalanun. Hugiyaungitkumik, alianaiguhukhimaangniaqtut.

Uqamalukhutik uvaluuniin titiraqhutik ulugianaqtunik hunanik. Una ilauyuq:

 • Nagutibluni
 • Atiguaqhuni
 • Ihuangitumik nuliqinirmik uqaqhuni
 • Ihuiguhuutibluni
 • Ighitaaqhugit qanugunaagiangini

Inuuhiitigut alianaiguhungniq ihuinaaqtitugit inuuqatigiit.  Una imaa:

 • Hugingitugit pihuqhaaqhuni
 • Uqautiblugit aalat ilanagitailugu uvaluuniin piqamaaguiqlugit
 • Hiamitiqhugit uqamalungniq kimuli
 • Qnguhaaqhugit inugiangnirmi

Iqaiyangnikkut aaniqhugit inuup timaa uvaluuniin tamayait imaa:

 • Tiglukhugu itingmikhugu, pudjukhugu, kingmaqhugu
 • Tivuaqtuqhugu
 • Naapkaqhugu, pinguyaqhugu
 • Aghaaqhugit uvaluuniin ahiguqtiqhugit tamayait, tapkualuat pinagiyait
 • Ighinaqhaaqvigiblugu uvlauuniin naghitaqhugu

Qagitauyakkut alianaiguhukhuni inunqangningni tuhaqtidjutini imaatun Facebookkut, Instagramkut, Snapchatkut, Twitterkut vualuuniin YouTubekut. Hapkua alianaiguhuktut atiqangitut ayungnaqhutilu kitkuungmangaat naunaiyagiangini.

Uuktuutithaffumunga cyberkut alianaiguhuktut:

 • Tuyuqtuiyut ighinaqhaaqtumik tuhaqtidjutinik uvaluuniin qagitauyakkut
 • Tuyuqtuiblutik uvalu nivingaqtigiblutik uqamaluutinik
 • Kanguhuktitugit aalat piksanik piksanguanik, piksasiuniklu.

Ilitugihimaliguvin nutaraq (uvaluuniin aala inuk) alianaigiyauliqtuq, apigilugit. Angiqata, atuqlugu una atadjutiqaqtuq atugahanik qanuq [ikayugiangani].

Hamma pingahut naittut piksasiut cyberkut alianaiguhuutinun, iqaiyangnikkut alianaiguhungniq, uvalu inuqatigiingnun alianaiguhungnikkut.

Una quviahukhaidjutaungituq https://www.youtube.com/watch?v=dX3mDsVixxk

 

Ikayuqhugit inuit kitut alianaigiyauyut

Ilihimaguvin kinali alianaigiyauliqtuq:

 • Ilihimapkaqlugit ikayungniaqtatit qayangnautikhaanik.
 • Uqautilugit alianaiguhungniq inmi pihimangitaa.
 • Aghuuqhalugit apiqhilutik ikayuqtighamingnik nutqaqhimaitumik.

Uqaqatigiiklutik

Aghuuqhalugit inuit uqaqatigilutit mikhaagun mihingnautainun uvalu ihumagiyainiklu. Una amigaitunik uutuutiqangniaqtuq hungiutitinagit uqagiamingnik atuqtamingnik.

Havaqatigiikluhi

Iliharviit angayuqaat havaqatigiigiaqaqtut attautimun alianaiguhukningmik uvalu nutqaqtilugu alianaiguhungniq. Angayuqaat hivayagahaat iliharvik qilamik iitugigumik nutaratik alianaigiyauliqtut. Iliharviit havaktughat upalungaiyautinik munagiyaangini ilihaqtut uvalu ikayuqlugit ikayugiaqaqata. Ihagiagiaqaqtut tiguaqhimalugu avatingit humi tamaita ilihaqtut qayangnailgumi uvalu munagittiaqtaulutik. Ilihaqtut ilihimayukhat humut ikayuqtighaqhiugiamingnik.

Ihuaqhailutit qayangnautikhamik

Alianaiguhungniq atuqqat ilihagiaqtuqtumun, angayuqaat inmi pihuqatikhaanik angayukhingmik, ikayungniaqtut nutaqat. Angayuqaat nutaqatik agitilugit iliharvingnun alianaiguhuktuq nutqayuitpat. Uqautilugu nutaraq ilauluni iliharvingni katimayiinun, uqautilugit avaliingitut.

Ikayuqlugit qanugunaaqhimaitumik uvlau inmikkut pivallianingmik

Nutaqqat kitut alianaiguhuktut alianaigiliqpagait nutaqat kitut avaliitut. Ikayuqlugit nutaqat hapiqhimaitumik inuuhingmingni aalanguutauniaqtuq. Aghuuqhalugit ilaulutik katimayuni, inuuqatigiingnikkut,uvaluuniin ulapqiyuni. Piliuqlutit piyakhanik nutaqanun hulilukaagutikhainik nakuuyumik—ulapqiniq, aliagiyamingnik hulilukaangniq havaamikluuniin quyagihimaaqlugit aghuugutait.

Atuqhimaaqlugit nakuuyumik kiudjutit

Havaqatigilugu nutaraq atuqhimaaqtughamik uqagahainik kiali alianaigikpagit. Uuktuutigilugu, nutaraq imailiyaaqtuq, "Alianaiguhuigit. Quviagingitara" ahinun pihuklutit.