Taaktimit havautikhaqtautit Havautikhat (OTC) Niuvrutiinariaqaqtut

Ilangit havautit piyaaqtut angirutiqangitut taaktimit, ilaa Tylenol-nik (Acetaminophen-nik), Advil-mik timimutlu nakuungirutauyaaktunik havautikhat. Taidjutiqaqtut havautikhat (OTC) niuvrutiinariaqaqtut. Tapkua pingahuyut havautittuqpaktut aanairutinun timimun aaniarniq, qallarniq, aqiarurliuq. 

Aallattuak havautit angirutitqaqtukhat munaqhinin (immatun, havautikhanik hiuliuqtunun). 

Amihuyut aaniarutit nakuuhiqtauttaaqtut angiruttaitumik niuvrutiinaqaqtunluuniin.  Amigaituq aallat pidjutikhat pittaaqtangit.  Apirilugu Nunallaani Munaqhi, taakti havautiliqiyiluuniin (piqaqqan nunallat). 

Hunauyuq tamna havautinik havautituqyuaqtun qanurlu aulavakhimayuq?

Havautit atuqtauvakhimayut ihuaqtumik ikayuutiginiaqtun aanniaqtunik. Kihiani, avatqutaqpalaaguvit havautinik, ihuangitumik unaluuniit pihukhaaqhutin, tainiqaqtuq havautituryuaqtun. Taima naunairutiqaqtun havautituryuaqtunik aulahimayut talvuuna qanuritunik havautinik iihimayut. Inuit ayungnautiqarniatun hivunigaalukmik ayungnautinik taimaluuniit huirniaqtun talvanga havautituqpalaaqtunik.

Havautituryuaqtun aulaniqaqtunlu talvuuna kituliqaak havautinik havautituqtuq allaniklu havautinik munaqhitkuni pihimangitun.

Huna pipkaidjutigivakpait havautituryuaqtun?

Inuit atuqpalaanginarangamik iihiyutluuniin amigaitunik havautinik havatitturnakhiyangat. Ilaani havautituryuarangat hapirnaqtuq taima havautit atautikkut iihigaangamik.

Qanuq havautituqpalaaqtailiniqaqtuq?

  1. Malikhautilugit atuqtauyukhat tunihimayut talvanga munarhitkut tunihimayainik.  Apigiqattaqlugit ayuiqharlugitlu havautitit.
  2. Taiguqattaqlugit malikhautilugitlu titiraqhimayut titiranuat havautit puungani taima tunitinatin havautituqtinatinluuniit.
  3. Pihimalugit havautit aulahimayunik puungani taima taigugianganik naunaitkutit titiranuaq puungani itqaumalutinlu havautikhatin hunauyukhat atuqtauyukharnik. Akhurnaqtuq ilitugiyaangat qaffinik havautituqtauyukhauyutin, qanurlu ihiqataqtakhatin, ilihimalutin qakugu nutqaqtauyukhat.
  4. Munagilugit qaffinik havautinik ihiimayutin qangalu kingulirmi ihiivakhimayatin.
  5. Tutquttiaqlugit havautitit qayanairutmi kiluutaqhimayuniklu qulliniqarnirmilu taima nuttaqqat ihalimaitainik.
  6. Agitilugit kiklivikhaqaqtunik havautikhat atuqtaungitunluuniit havautit nunalaani munaqhitkunun taima ihuaqtumik igiyauniaqtut.
  7. Naunaipkatpaklugit munaqhitkut aalanik havatituliruvin, uqaqluginlu niuvikhimayut havautit vitaminmiklu.
  8. Atuqtihuirlugit havaktit aalanun inungnun. Pihimapqaiyut tamnamun inup atia puuniktuq.

Uqaqvigilugu munaqhivin apiqutiqaruvin havaktikhanun.

Ilihimagivit havautituryuarunakhiyuq inuk, qilamik hivayarlugin munaqhitkut.

Munagivaglugu timmit Ihumaliqinikkutlu 

Ilangit inuit havautituryuaqpaktun ihumarlukhimaqpata ihumaalutiqagumik luuniin uvaluuniit ningakhimakpata. Itqaumaluhi avaliingangitutin. Ilvitluuniit inungmikluuniit qauyumaguvit ayuqhaqtumik ihumaluutiqaqtumiklu, ikayuqtikhaqaqtuq. Uqaqqatigivaklugit ilannagiyan, ilagiyanik, ilihaiyiingit, uqautiyutlu havaktiit Iningnikhatluuniit. Uqaqlutin qanuq ililiqtutin ilikkut hunaniklu aulaliqtunik ilingni. Munarhiliaqlutin uqaqqatigilugit ihumaliqiyiingit havaktiit.

Akhuurnaqtuq havautikhat, niuvikhimayut, higaarlungniklu kiluttaqhimavaklugin pilimaiyaqlugillu nutaqqanin. Naunaiyaiyuttiarumaguvin, takulugu [tuqunaqtunik].