Niqit

Niqit

Ilihautinit aanniartailinikkut niriyunit ikayuutauniaqhuni ilatillu qaffinik niqinit nirigiaqaqtatit, aallatqiit niqait nirinnatqiyauyut ilatillu niriyaami aallatqiit manirarmiuttat situamiuttaillu. Ubluq tamaat nirivaktugut ihumagiyaptingni niqinit. 

Hapkuat ihumagiyavut niriyavut aanniaqtailinnaqhuni qanuq ikpigiyavullu-tadja hivunikhamilu. 

Hunauyuq nirittiarnarnikkut?

Aanniaqtailirnit nirittiaqtunit ilaliutilaaqhuni manirarmiuttat niqit unalu situamiuttat niqillu. Nirinahuaraangavit niqit situamiuttanit, nakuutqiyauvlutik nirittiarnaqtumik pukuttiaqhimalugit niqit tamainnit hitamauyut niqittiavait ilanganit: Aulaaqtut ahiallu, Niqiliarniit, Ituit Ilagiyangillu, Niqit Ilagiyangillu. Niqit ilagiyaunngittut haffuminngat niqittiavait ilanganillu ukuninngat imigait, patiitait, uqumiallu niqittiavaunngittut.

Situamiutaunngittut niqit, tamaat manirarmiuttat niqit niqittiavaublutik inuit pitquhiriyangillu nakuublutik. Manirarmiuttat niqit iluani 

ilagiyaunngittut ilanganit uvunga “hitamauyut niqit il anganit ihumagiyauyut”. Tamait ilaita aallatqiingublutik huradjait niriyaugumik, timivut tamainnit tamatkiumavaktut piyumayainnit.

Qaffit niqit piyumayatit qanuq ihumagiyauyut ukiuvit, angiglinirnit, hulidjuhiit, angutauguvit arnauguvilluuniit hingaiyarniruvit amaammaktitiguvillu. Ilativit ilaqarumik inuhaanuit, nutaqqallu, inirnikhanillu parnaiyaqhimagiaqaqtutit tamait aallatqiiknit niqinit ubluq tamaat aanniaqtailigiami.

Ilvit ilatillu nirittiariami aanniarnaittumik, hulilukkaarnaqtuq taimaa, inuuhittiarnaqhuni, aanniarnaittumiglu. Nirittiariami nailivakhutik haffuminngat:

 • Uummalliurnikkut
 • Uummativit Ayuqhautihimaittumik
 • Aallatqiit 2 augluktunit
 • Kansuqarnirmit
 • Auvitit qulvarnirumik
 • Haunivit aqittaraangat

Hamma ilangit hulilaarutit niriyaamini aaniarnaittumik:

 • Aturlugit   Nunavut Niqitigut Maligautainit ikayuutauyut nakuuyumik pukulaaqhimayatit nirittiariami ubluq tamaat. 
 • Nirivaglutit manirarmiuttait niqit amihuurlugit
 • Nutaamik nirivaglutit, qiqumayumik havigaliit auhimayut ahiallu ubluq tamaat.
 • Hulilukaarnaqtumik, nirilugit niqilialingnit, kayuqtumik muqpauyait, hiirnaittumik kinitaarmik
 • Imainnarmik niuqaqattarlutit.
 • Aanniarnaqtumik imigait aukhialingnit, imigait, imigait ilaliutauhimayut, hiirnaqtut tiit, hikuqaqtut imigait, juusiillu iluliqaqtut juusiillu aukhirialingnit nailihimavaglugit
 • Puvalarnaittut ituit, yuugaillu, pauyauyait sui ituit ubluq tamaat ikayuutauvaktut haunivit hakugikhigiangani.
 • Havigaliit taryurmiuttait iqalut, iqalukpit, uviluit aanniarnaitqiyauyut niqit haffuminngatut, havigaliit biif Tukturluillu.
 • Manniit, pinait payangit havigaliit nilirnaqtut aanniarnaittut, ayurnaittut hanayaamilu, akikittuublutik ihuaqtullu niqiit.

Naunaittiarumagungni niqinut mikhaagut ilavit qanuq nirittiarnaqtumik naqillugu katilviuyut ataani:

 • Nunavut Niqitigut Maligautait
 • Manirarmiuttat Niqit
 • Situami niuviqhimayut Niqit
 • Hingaiyarnikkut
 • Inuhaannuit
 • Niqiliurniq
 • Niqit Nanminiriyaunngittut Timinut unalu  Ihuiguhuktuayullu
 • Niqinut Qayangnarnikkut